Myalyuk, O. P. ., Marushchak, M. I. ., Shtrimaitis, O. V. ., Golyb, O. I. ., & Pystovit, N. V. . (2019). LABORATORY RESEARCH OF HORMONAL STATUS IN PREGNANT WOMEN WITH OBESITY: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Pulse, (6(58), 49–54. https://doi.org/10.21802/2304-7437-2019-6(58)-49-54