Henyk, S. I. ., Gryb, V. A. ., Maksymchuk, L. T. ., Doroshenko, O. O. ., & Henyk, Y. I. . (2019). ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK IN THE VERTEBRAL-BASILAR SYSTEM: Array. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Pulse, (6(58), 17–24. https://doi.org/10.21802/2304-7437-2019-6(58)-17-24