(1)
Gerasymchuk, V. R. .; Uwa-Agbonikhena, I. F. .; Maksymchuk, L. T. .; Kupnovytska-Sabadosh, M. Y. .; Nehrych, T. I.; Doroshenko, O. O. .; Sorokhman, A. V. .; Genyk, S. I. . COGNITIVE FUNCTIONS CONDITION OF POST-STROKE PATIENTS: Array. pulse 2019, 16-21.