(1)
Genyk, S. I. .; Genyk, S. M. .; Gryb, V. A. .; Genyk, Y. I. .; Maksymchuk, L. T. .; Doroshenko, O. O. .; Sorokhman, A. V. .; Gerasymchuk, V. R. . . CRYPTOGENIC STROKE? LOOK FOR THROMBOPHILIA: Array. pulse 2019, 9-15.