(1)
Henyk, S. I. .; Gryb, V. A. .; Maksymchuk, L. T. .; Doroshenko, O. O. .; Henyk, Y. I. . ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK IN THE VERTEBRAL-BASILAR SYSTEM: Array. pulse 2019, 17-24.