Grudz, V. Y., Grudz, Y. V., Stasyuk, R. B., Bavolyak, V. I., Kapushchak, Y. S., & Turovskyi , O. A. (2023). RATIONAL MODES OF GAS TRANSPORT SYSTEMS IN THE CONDITIONS OF UNSTATIONARY GAS TRANSPORT. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY. Number, (18(68), 137–145. https://doi.org/10.31471/2304-7399-2023-18(68)-137-145