ARTISTIC CHRONOTOP IN VALERIY SHEVCHUK’S FAIRY TALES

Authors

  • O. V. Dybovska Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

chronotope, temporal space, literary fairy tale, artistic work for children.

Abstract

The article deals with the problem of chronotope of literary texts. The concepts of «chronotope» are determined. Differentiation and classification of concepts «space» and «time» in literary texts are reviewed. Temporal space on the base of Valeriy Shevchuk’s «The lady of flowers» is analyzed.

References

Бабушкин С. Проблема художественного времени и пространства / С. Бабушкин // Пространство и время. – К.: Либідь, 1984. – С. 273-290.

Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе / М. М. Бахтин // Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. – М., 1975. – С. 234-407.

Бергсон А. Длительность и одновременность (по поводу теории Эйнштейна) / А. Бергсон. – Петербург: Academia, 1923. – 154 с.

Врублевська Т. В. Проблема категорії художнього простору у діахронному аспекті [Електронний ресурс] / Т. В. Врублевська // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2013. – Вип. 6(1). –С. 53-62. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2013_6(1)_9.

Гарачковська О. О. Українська літературна казка 70-90-х років ХХ ст.: сюжетно-образна структура, хронотоп: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.01.01 «Українська література» / О. О. Гарачковська // Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – 18 c.

Лотман Ю. М. Структура художественноготекста / Ю. М. Лотман // Об искусстве. – СПб.: Искусство – СПБ, 1998. – С. 14-285.

Овдійчук Л. М. Хронотоп як жанротворчий чинник у сучасній фантастиці та фентезі для дітей / Л. М. Овдійчук // Науковий вісник МНУ ім. В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (Літературознавство). –

– №2 (16). – С. 202-207.

Постовалова В. И. Картина мира в жизнедеятельности человека / В. И. Постовалова // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. – М.: Наука, 1989. – С. 8-69.

Темирболат А. Б. Категория хронотопа в свете современных научных концепций литературоведения / А. Б. Темирболат // Филологические науки в России и за рубежом: материалы междунар. науч. конф.

(г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). – СПб.: Реноме, 2012. – С. 6-9.

Халін В. В. Дитячі твори Валерія Шевчука як засіб виховання морально-естетичних цінностей у школярів / В. В. Халін // Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури. – Ж.: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – № 13. – С. 32-39.

Шевчук Валерій. Панна квітів. Казки моїх дочок / Валерій Шевчук. – К.: Веселка, 1990. – 184 с.

Published

2020-09-03

How to Cite

Дибовська, О. В. . (2020). ARTISTIC CHRONOTOP IN VALERIY SHEVCHUK’S FAIRY TALES. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(30), 543-550. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1388