THE GOTHIC CONSTANTS IN THE STORY “ВAD SOOTHSAYER” BY HOMA KUPRIJENKO

Authors

  • І. V. Grosevych Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

gothic poetics, horror, theme of death, gothic story, romantic landscape of gothic, mysticism.

Abstract

In the article deals the theoretical generalization attributes of gothic poetics especially highlighs the evolution of the image of the witch in World and Ukrainian Literature, analyzed the folkloryzm, the phantasmagoria, the concept of fear, the archetype of way, the implicit naturalistic as dominant features of the gothic organization in the story «Bad Soothsayer» by Homa Kuprijenko.

References

Антологія української готичної прози: у 2-х т. Т. 1 / Упорядкув. і передм. Ю. П. Винничука; худож.-оформлювач О. М. Іванова. – Харків: Фоліо, 2014. – 604 с.: іл.

Берк Э. Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного / Э. Берк. – М.: Искусство, 1979. – 237 с.

Білоус О. Архетипи готичного роману (спроба семіотичного аналізу готичної прози) / О. Білоус; Укл. Т. Н. Денисова // Американська література на рубежі ХХ-ХХІ століть: матеріали ІІ Міжнародної конференції з літератури США, (Київ, 24-26 вересня 2002 р). – К.: ІМВ, 2004. – С. 191-197.

Веклич Ю. І. Порівняльна семантика лексем на позначення білого та чорного кольорів у культурах країн світу [Електронний ресурс] / Ю. І. Веклич. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/

Відьма: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bbc.com/ ukrainian/vert_cul/2015/10/151023_vert_cul_where_do_witches_come_from_vp

Войтович В. М. Українська міфологія / В.М. Войтович. – К.: Либідь, 2002. – 664 с.: іл.

Грицик І. Летіла зозуля та й стала кувати (символи птахів в українських народних баладах) [Електронний ресурс] / І. Грицик. – Режим доступу: http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine52-6.pdf

Вулф В. «Джейн Ейр» и «Грозовый перевал» / В. Вулф // Избранное. – М.: Худож. Лит., 1989. – С. 501-506.

Денисюк І. Літературна ґотика і Франкова проза [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/ www/ukr_literaturoznavstvo/68/68_2006_denysiuk.pdf

Качуровський І. Готична література та її жанри / І. Качуровський //Сучасність. – 2002. – № 5. – С. 59-68.

Коркішко В. О. Архетип дороги в житті і творчості М. В. Гоголя (на матеріалі епістолярію письменника) / В. О. Коркішко; Відп. ред. В. А. Зарва // Актуальні проблеми іноземної філології: міжвуз. зб. наук. ст. – Донецьк: Юго-Восток, 2009. – Вип. ІІІ: Лінгвістика і літературознавство. – С. 408-415.

Лавкрафт Г. Сверхъестественный ужас в литературе / Г. Лавкрафт; пер. с англ. // Хребты безумия: сборник. – М.: АСТ: ЛЮКС, 2005. – С. 647-731.

Лімборський І. Західноєвропейський готичний роман і українська література / І. Лімборський // Всесвіт. – 1998. – № 5-6. – С. 157-162.

Милорадович В. Українська відьма: Нариси з української демонології / В. Милорадович; Упорядкув., переклад і передм. О. Таланчук; худ. оформл. І. Вишинського. – К.: Веселка, 1993. – 66 с.: іл.

Published

2020-09-03

How to Cite

Гросевич, І. В. . (2020). THE GOTHIC CONSTANTS IN THE STORY “ВAD SOOTHSAYER” BY HOMA KUPRIJENKO. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(30), 511-517. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1384