MYKOLA MUSHYNKA AND UKRAINIAN MUSICAL CULTU

Authors

  • G. V. Karas Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

scientist, activity, Ukrainian musical culture, folklore studies, Mykola Mushynka

Abstract

The article focuses on the role of the famous scientist Mykola Mushynka (Slovakia) in the development of Ukrainian musical culture. The following main research objectives are being solved: to determine the line of
Mushynka’s activity in the field of the development of Ukrainian musical culture; to outline the scientist’s main achievements in the field and their significance for Ukrainian culture.

References

Вархол Н. Фольклористичні здобутки академіка Миколи Мушинки (з нагоди 75-річчя вченого) / Надія Вархол; голов. ред. Г. Скрипник // Народна творчість та етнологія; НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2011. – № 1. – С.7-17.

Відомий український письменник зі Словаччини Микола Мушинка приїхав цими днями, аби представити ужгородцям всесвітньо відомого гітариста Степана Рака, концерт якого пройшов в Ужгороді в середу 25

травня // Закарпаття онлайн [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://karpaty.lviv.ua/no_cache/novini/novina/article/mikola-mushinkapredstaviv-

svoji-knigi-ta-rozpoviv-pro-s.html

Карась Г. Важливе джерело для пізнання української музичної культури / Ганна Карась // Етнос та культура. Часопис Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника: зб. наук.-теор. статей. Гуманітарні науки.

№ 6-7. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2010. – С. 102-110.

Карась Г. Визначна праця про Володимира Гнатюка через чверть століття – в Україні: Рецензія на монографію Мушинка М. Володимир Гнатюк / Ганна Карась // Життя та його діяльність в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства. – Вид. 2-е, доп. та переробл. – Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2012.– 384 / Ганна Карась // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2012-2013. – Вип. 26-27. – С. 381-382.

Карась Г. Музична культура української діаспори у світовому часопросторі ХХ століття: монографія / Ганна Карась. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2012. – 1164 с.

Карась Г. Пісенники українців Східної Словаччини як джерело вивчення буття фольклору в сучасну епоху / Ганна Карась // Дукля (Пряшів, Словаччина). – 2013. – № 1. – С. 28-41.

Карась Г. Пісенники українців Східної Словаччини як джерело вивчення буття фольклору в сучасну епоху / Ганна Карась // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: зб. наук.-теорет. статей. Гуманітарні науки / [гол. ред. В. І. Кононенко]. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2011–2012. – № 8-9. – С. 87-94

Краєзнавчий словник русинів-українців: Пряшівщина / упоряд. і гол. ред. Ф. Ковач. – Пряшів: Союз русинів-українців Словацької Республіки, 1999. – 500 с.

Мушинка М. Володимир Гнатюк – визначний дослідник фольклору Пряшівщини / Микола Мушинка // Науковий збірник Музею української культури в Свиднику. Т. 3. Присвячений пам’яті Володимира Гнатюка. – Пряшів: видав Свидницький музей Укр. культури в Пряшівському відділі укр. літ-ри Словацького пед. вид-ва, 1967. – С. 51-79.

Мушинка М. Володимир Гнатюк – дослідник фолкльору Закарпаття / Микола Мушинка. – Париж; Мюнхен, 1975. – 117 с. – [Записки НТШ. Праці історико-філософічної секції, Т. 190].

Мушинка М. Володимир Гнатюк: життя та його діяльність в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства / Микола Мушинка. – Париж; Нью-Йорк; Сідней; Торонто, 1987. – 332 с. – [Записки НТШ. Праці філол. секції, Т. 207].

Мушинка М. Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства / М. Мушинка. –Вид. 2-ге, доп. та переробл. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 384 с.

Мушинка М. Голоси предків: звукові записи фольклору Закарпаття із архіву Івана Панькевича (1929, 1935) / Микола Мушинка = Mikuláš Mušinka. Hlasy predkov: Zvukové záznamy folklore Zakarpatska z archive

Ivana Paňkevyča (1929, 1935) / Mikuláš Mušinka. – Пряшів=Prešov: Центр антропологічних досліджень; Громадське об’єднання ДІВА =Centrum antropologických výskumov; Občianske združenie DIVA, 2002. – 256 с. + ноти + CD. – [Центр антропологічних досліджень; Громадське об’єднання «Діва»].

Мушинка М. Диригент і музикознавець д-р Ольга Дутко (1910-2004) / Микола Мушинка // Дукля. – 2004. – № 3. – С. 36-41.

Мушинка М. З історії закарпатської фольклористики: вибрані статті / Микола Мушинка. – Пряшів, 1968. – 220 с. – [Відбитки з Наукового збірника Музею української культури в Свиднику», №1 (1965) та №3 (1967)].

Мушинка М. Заповіт предків: 40 років свята культури русинів-українців Словаччини = Odkaz predkov: 40 rokov slávnosti kultúru rusínovukrajincov Slovenska / Микола Мушинка. – Пряшів: Союз русинів-українців Словацької Республіки, 1994. – 78 с.

Мушинка М. Із Закарпатської України через Дуклю і Прагу – до Пряшева [Юрій Костюк] / М. Мушинка // Дукля. – Пряшів, 2012. – №2. –С. 55-64.

Мушинка М. Найвизначніша монографія про музичну культуру / М. Мушинка // Рідна школа. – Нью-Йорк, 2013. – № 2(165). – С.15-17;

Мушинка М. Найвизначніша монографія про музичну культуру закордонного українства / М. Мушинка // Українознавство. – 2013. – №2 (47). – С.171-173.

Мушинка М. Перша монографія про повстанський фольклор [Відгук на автореферат канд. дисертації]. Р. Крамар. «Фолкльор національновизвольної боротьби українського народу 1940-1950 рр. (за матеріялами Західнього Поділля)». Львів, 1996. – 24 с. / Микола Мушинка // Визвольний шлях. – 1997. – Кн. 3 (588). – С. 367-368.

Мушинка М. Повернення до народних традицій (Роздуми над сучасним українським весіллям у Польському Помор’ї) / Микола Мушинка // Українська діаспора. – Київ–Чикаго, 1997. – Ч.10. – С.75-79.

Мушинка М. Спільні і відмінні риси у фольклорі русинів Пряшівщини та Войводини / М. Мушинка // Традиційна культура югославських Русинох. – Нови Сад, 1971. – С. 100-123.

Мушинка М. Фолклор Руснацох Войводини. Перша часц: народи обряди и шпиванки / Микола Мушинка. – Нови Сад: Руске Слово, 1988. – 240 с.

Мушинка М. Фольклор Пряшівщини в працях українських та російських вчених і сучасний стан його дослідження / Микола Мушинка //Слов’янське літературознавство і фольклористика. – К., 1968. – Вип. 4. –

С. 72-89.

Mušinka M. “Vo Viflejemi novena…” Vianočné zvyky a piesne Rusínov-Ukrajincov Slovenska / Mikuláš Mušinka // Piesňová tradícia etnických menšín v období Vianoc / editor Hana Urbancová. – Bratislava: AEP, 2006. –S. 89–124.

Фабрика-Процька Ольга. Пісенна культура лемків ХХ століття: збереження традицій та новотворчість: автореф. дис. … канд. мистецтвознавства / 17.00.01. / Ольга Романівна Фабрика-Процька; Львівська нац.

муз. академія ім. М. Лисенка. – Львів, 2007. – 20 с.

Published

2020-09-03

How to Cite

Карась, Г. В. . (2020). MYKOLA MUSHYNKA AND UKRAINIAN MUSICAL CULTU. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(30), 429-438. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1376