СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ДОМІНАНТИ В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Authors

  • R. L. Rizhko Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

семантико-стилістичні домінанти (ССД), індиві- дуально-авторська картина світу, поетичний текст, концепт, внутрі- шня форма (ВФ) слова, метафори, епітети, порівняння, повтор, паро- німічна атракція (ПА), оказіоналізми, кольоративи.

Abstract

Стаття присвячена дослідженню семантико-стилістичних домінант у поетичних текстах кінця ХХ – початку ХХІ століття. На основі аналізу фактичного матеріалу визначено функції семантико-
стилістичних домінант, зокрема повтору та його різновидів, паронімічної атракції, фольклоризмів, оказіоналізмів, кольоративів.

References

Адах Н. А. Семантика індивідуально-авторських кольороназв у поетичній мові Василя Барки / Н. А. Адах // Наукові записки: зб. наук. праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька

академія», 2008. – Вип. 10: Серія «Філологічна». – С. 3-10.

Бойко Н. І. Українська експресивна лексика: семантичний, лексикографічний і функціональний аспекти: монографія / Н. І. Бойко. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2005. – 552 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. – Ірпінь: Перун, 2005. – 1728 с.

Вокальчук Г. М. Авторський неологізм в українській поезії ХХ століття (лексикографічний аспект): монографія / Г. М. Вокальчук; за ред. А. П. Грищенка. – Рівне: Перспектива, 2004. – 524 с.

Воронюк О. В. Паронімічна атракція в заголовку текстів англомовної масової комунікації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / О. В. Воронюк. – Одеса,

– 16 с.

Гальперин И. Р. Текст как обьект лингвистического исследования /И. Р. Гальперин; отв. ред. Г. В. Степанов. – Изд. 6-е. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 144 с. – (Лингвистическое наследие ХХ века).

Голянич М. І. Внутрішня форма слова і дискурс: монографія /М. І. Голянич. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІП Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, 2008. – 296 с.

Дятчук В. В. Семантична структура і функціонування лексики української літературної мови / В. В. Дятчук, Л. О. Пустовіт. – К.: Наук. думка, 1983. – 156 с.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: словник-довідник /В. В. Жайворонок. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.

Кравець Л. Динаміка метафори в українській поезії ХХ ст.: монографія / Л. Кравець. – К.: Академія, 2012. – 146 с. – (Серія «Монограф»).

Потебня А. А. Мысль и язык / А. А. Потебня – К.: Синто, 1993. –192 с.

Пустовіт Л. О. Словник української поезії другої половини ХХ століття: семантико-функціональний аспект: монографія / Л. О. Пустовіт; упорядн. В. І. Матюша, П. А. Матюша, І. Л. Михно. – К.: УНВЦ «Рідна Мова», 2009. – 243 с.

Ріжко Р. Семантико-стилістичні домінанти у формуванні поетичної картини світу / Р. Ріжко // Семантика мови і тексту: матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції (Івано-Франківськ, 26-28 вересня 2012 р.). – Івано-Франківськ, 2012. – С. 503-507.

Ріжко Р. Л. Когнітивне наповнення фольклоризмів у поетичній картині світу кінця ХХ – початку ХХІ століття / Р. Л. Ріжко // Вісник Житомирського державного університету: зб. наук. праць. – Житомир, 2011. – Вип. 58. Філологічні науки. – С. 186-192.

Сімович О. Поетична символіка української народної творчості: лінгвістичний аспект / О. Сімович. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, ЛДУ ім. І. Франка, 1999. – 46 с.

Словник синонімів української мови: у 2 т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін.. – К.: Наук. думка, 1999-2000. –Т.2 (О – Я). – 960 с. – (Словники України).

Чабаненко В. А. Асоціація як універсальний чинник мовного розвитку / В. А. Чабаненко // Мовознавство. – 2005. – № 3-4. – С. 132-137.

Шаповалова Н. П. Функціонально-семантичний статус порівняльних конструкцій у сучасній українській мові: автореф. дис. на здобуття на-ук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Н. П. Шаповалова. – К., 1996. – 16 с.

Published

2020-09-03

How to Cite

Ріжко, Р. Л. (2020). СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ДОМІНАНТИ В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(30), 144-157. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1362