GENERALIZED OF PERSON IN CONSTRUCTI

Authors

  • O. R. Korpalo Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

person, semantic, generalization, constructions with się.

Abstract

The article examines ways of expression of the generalized person; structural-semantic features of generalized personal sentences are described and their groups by gradation degree are allocated.

References

Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Морфологія / А. П. Загнітко. – Донецьк: ДонДУ, 1966. – 437 с.

Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – 685 с.

Плющ М. Я. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія / М. Я. Плющ. – К.: Слово, 2010. – 328с.

Потебня А. А. Из записок по русской грамматике / А. А. Потебня. – Т. 1-2. – М.: Учпедгиз, 1958. – 536 с.

Сятковский С. И. Неопределённо-личные предложения в современных славянских языках / С. И. Сятковский // Славянская филология. – М., 1963. – Вып. 5. – С. 267-297.

Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia / Рod. red. R. Grzegorczykowej, R. Laskowskiego i H. Wróbla. – Warszawa: PWN, 1998. – 634 s.

Jodłowski S. Podstawy polskiej składni / Stanislaw Jodłowski. – Warszawa: PWN, 1976. – S. 171.

Kępińska A. Jedno małe się / Alina Kępińska // Język komunikacji. – T. 1 / Red. G.Habrajska. – Łodź, 2001.– S. 142-153.

Koneczna H. Funkcje zdań jednozłonowych i dwuczłonowych w języku polskim / Halina Koneczna // Z polskich studiów sławistycznych. – Warszawa, 1958. – S. 71-98.

Łysakowski T. Wpływowe osoby. Gramatyka i perswazja / Tomasz Łysakowski. – Warszawa: Akademica, 2005. – 133 s.

Marcjanik M. Zdania jednoczłonowe werbalne w języku polskim i rosyjskim (na materiale powieści Jana Parandowskiego „Niebo w płomieniach” i jej rosyjskiego przekładu E. Łysienki) / MałgorzataMarcjanik // Filologia rosyjska. – 1985. – Z. 4, Zielona Góra: Wyższa szkoła pedagogiczna. – Studia i materialy XVII. – S. 133-139.

Płociennik Iwona. Słownik wiedzy o języku / Iwona Płociennik, Daniela Podlawska. – Warszawa – Bielsko-Biała, 2008. – 326 s.

Wierzbicka A. Czy istnieją zdania bezpodmiotowe / Anna Wierzbicka // Język polski. – 1966. – XLVI (3). – S. 177-196.

Wilczewska K. Czasowniki zwrotne we współczesnej polszczyźnie / Krystyna Wilczewska. – Toruń: PWN, 1966. – 171 s.

Wolińska O. Konstrukcje bezmianownikowe we współczesnej polszczyźnie / Olga Wolińska. – Katowice: Uniwersytet Sląski, 1978. – 141 s.

Published

2020-09-03

How to Cite

Корпало, О. Р. (2020). GENERALIZED OF PERSON IN CONSTRUCTI. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (2(30), 136-143. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1361