THE FIRE ARCHETYPE IN DARIA MELNYKOVYCH-RYHYTSKA’S LYRICS

Authors

  • О. О. Машталер Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
  • О. О. Машталер Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Abstract

The article deals with the problem of interpretation of the fire archetype in Daria Ryhtytska’s lyrics. The specifics of the writer’s artistic thinkings, based on the dialectical embodiment of this archetype.

References

1. Актуальні проблеми слов’янської філології. – 2011. – Випуск XXІV. – Частина 2. – С. 45-119. – (Академія наук УРСР, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; Ред. худ. літ.: Література і мистецтво).
2. Бачинин В.Философия: энциклопедический словарь / В. Бачинин. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2005. – 288 с.
3. Башляр Г. Фрагменти поетики Вогню / Г. Башляр; пер. з фр. Р. В. Мардер. – Х.: Фоліо, 2004. – 141 с.
4. Берґсон А. Творча еволюція / А. Берґсон; пер. з фр. Р. Осадчука. – К.: Вид-во Жупанського, 2010. – 320
5. Галич О. А. Історія літературознавства: [підр. для філологічних спеціальностей]. – Луганськ: Книжковий світ, 2009. – 264 с.; портр.; іл. – (Наукова література).
6. Коршунова С. Літературний архетип як спосіб пізнання тексту / С. Коршунова // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. – № 6. – С. 3-4.
7. Мелетинский Е. Аналитическая психология и проблема происхождения архетипических сюжетов / Е. Мелетинский // Вопросы философии. – 1991. – № 10. – С. 34-39.
8. Моклиця М. Основи літературознавства: [посібник для студентів]. / Марія Моклиця. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – 192 с.
9. Поцелуйко А. Загальноіндоєвропейські міфолого-релігійні архетипи та їх вияв в українській духовній традиції: автореф. дис. канд. філос. наук: спец. 09.00.11 «Релігієзнавство» / А. Поцелуйко. – К., 2004. – 22, [2] с.
10. Рихтицька Д. Жага справжнього / Д. Рихтицька. – Дітройт, 2002. – 322 с.
11. Рихтицька Д. Магія вогню / Д. Рихтицька. – Дітройт, 2000. – 270 с.
12. Словник символів культури України / [за ред. В. Коцура, І. Потапенка, М. Дмитренка, В. Куйбіди]. – 5 вид. – К.: Міленіум, 2005. – 912 с.
13. Смілянська В. Святим огненним словом… / Тарас Шевченко: поетика / В. Смілянська. – К.: Дніпро, 1990. – 290 с.
14. Філософський енциклопедичний словник: [довідкове видання] / [ред. кол. В. І. Шинкарук, Є. К. Бистрицький, М. О. Булатов, А. Т. Ішмуратов та ін.]. – К.: Абрис, 2002. – 746 с. – (НАН України: Ін-тут філософії ім. Г.С. Сковороди; Б-ка держ. фонду фундаментальних досліджень).
15. Франко І. Із секретів поетичної творчості / І. Франко; [ред. кол. М. Д. Бернштейн, Г. Д. Вервес, А. Т. Гордієнко та ін.] // Твори: у 50 т.. – К.: Наукова думка, 1981. – Т. 31.
16. Хализев В. Теория литературы: учебник / В. Хализев. – [4-е изд., испр. и доп.]. – М.: Высшая школа, 2007. – 405, [1] с.
17. Юнг К. Алхимия снов. Четыре архетипа. Мать. Дух. Трикстер. Перерождение / К. Юнг; [пер с англ. Семиры]. – Спб.: Тимошка, 1997. – 352 с.

Published

2020-03-05

How to Cite

Машталер, О. О. ., & Машталер, О. О. . (2020). THE FIRE ARCHETYPE IN DARIA MELNYKOVYCH-RYHYTSKA’S LYRICS. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (3(39), 458-465. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1275