SEMANTICS OF DEATH IN G. PAHUTYAK’S COLLECTION OF ESSAYS «URIZH AND ITS SPIRITS»

Authors

  • С. А. Сіренко Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
  • С. А. Сіренко Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Abstract

In the article semantics and features of the concept of death in  H. Pahutyak’s collection of essays «Urizh and Its Spirits» are analyzed. The author uses a cognitive-anthropological methodology to focus on mythological background of the indicated concept, the character’s psychological reception and the construction of the semantic field of meaning.

References

1. Артюх А. Проза Галини Пагутяк: герметичність як домінанта індивідуального стилю: автореф. дис. канд. філол. наук: спец. 10.01.01 «Українська література» / А. Артюх – К., 2009. – 19 с.
2. Бокшань Г. Автобіографічні маркери в міфопоетиці Галини Пагутяк / Г. Бокшань // Питання літературознавства. − 2015. − Вип. 92. − С. 78-87. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2015_92_8.
3. Бокшань Г. Темпоральні міфологеми в художній прозі Галини Пагутяк / Г. Бокшань // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. − Серія: Філологія. Літературознавство. − 2016. − Т. 276, Вип. 264. − С. 132-136. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_ 2016_276_264_25
4. Галаєва О. Містична реальність села Уріж (Пагутяк Галина. Уріж та його духи / Галина Пагутяк. – Львів: «Піраміда», 2012. – 120 с. – (Приватна колекція) / О. Галаєва // Вісник Черкаського університету. Філо-логічні науки. – 2013. – № 5. – С. 146-148.
5. Кірячок М. Візії апокаліпсису в українському постмодерністичному романі: автореф. дис. канд. філол. наук: спец. 10.01.01 «Українська література» / М. Кірячок – К., 2016. – 19 с.
6. Корабльова О. Засади міфопоетики художньої версії самотності у прозі Галини Пагутяк / О. Корабльова // Донецький вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – Т. 17. – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2007. – С. 15-19.
7. Оселедько К. Конфлікт демонічності та християнської етики у творчості Г. Пагутяк / К. Оселедько // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. – № 26. – 2012. – С. 245-255.
8. Пагутяк Г. Село Уріж та його духи / Г. Пагутяк // Березіль. – 2012. – № 1-2. – С. 167-174; № 3-4. – С. 140-157; №5-6. – С. 117-136; № 7-8. – С. 85-113.
9. Сіренко С. Урізький текст Г. Пагутяк: окреслення поняття / С. Сірен-ко // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Випуск 42-43. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – С. 272-277.
10. Соколова А. Містичний міфологізм прози Галини Пагутяк [Електронний ресурс] / А. Соколова. − Режим доступу: http://library.univ.kiev.ua/ ukr/host/viking/db/ftp/univ/lfpp/lfpp_2012_36.pdf.
11. Тебешевська-Качак Т. Художні особливості жіночої прози 80-90-х років ХХ ст. Монографія. / Т. Тебешевська-Качак − Тернопіль: Навчальна книга − Богдан, 2009. − 192 с.
12. Ткачик Н. Міфологічна парадигма внутрішнього світу повісті Галини Пагутяк «Захід сонця в Урожі» // Антропологія літератури: комунікація, мова, тілесність // Studia methodologica. – Вип. 25 / Н. Ткачик. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 2008. – С. 188-192.
13. Ткачик Н. Міфопоетика простору в повістях Галини Пагутяк / Н. Ткачик // Вісник Прикарпатського університету. – Філологія (літерату-рознавство). – Вип. ХVII-ХVІІІ. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 35-40.
14. Фєтісова О. Міфопоетика як засіб інтерпретації літературних творів (на прикладі жіночої прози кінця ХХ століття) // Вісник ЛНУ ім. Т.Шевченка: Філологічні науки. – Луганськ: ЛНУ, 2011. – Вип. 3 (214), Ч. ІІІ. – С. 205-210.
15. Doležel L. Heterocosmica: Fiction and Possible Worlds / Lubomir Dolezel. – Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2000. – 339 p.

Published

2020-03-04

How to Cite

Сіренко, С. А. ., & Сіренко, С. А. . (2020). SEMANTICS OF DEATH IN G. PAHUTYAK’S COLLECTION OF ESSAYS «URIZH AND ITS SPIRITS». PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (3(39), 432-437. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1272