THE ROAD CHRONOTOPE IN MODERN UKRAINIAN LITERARY FAIRYTALES

Authors

  • О. В. Дибовська Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
  • О. В. Дибовська Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Abstract

The article deals with the chronotope of road in fairytales. The researches by Ukrainian and foreign scientists are analyzed. The models of chronotope of the road according to the specific features of literary fairytales are defined. The presence of the chronotope of the road in modern Ukrainian literary fairytales is analyzed too.

References

1. Abramowska J. Topos i niektore miejsca wspólne badań literackich / J. Abramowska // Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej. – Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, 1995. – s. 5-33.
2. Campbell J. Bohater o tysiącu twarzy / J. Campbell. – Zysk i S-ka : Poznań, 1997. – 320 s.
3. Derkachova O. The Mental Space of Game in “Our Mother is an Enchantress” by Joanna Papuzińska / O. Derkachova // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – Vol. 3. – No. 2-3. – 2016. – p. 79-83.
4. Grochowski P. Przestrzeń i czas jako elementy baśniowej wizji świata / P. Grochowski. – Literatura Ludowa, 1999 – s. 3-16.
5. Kładż M. Bohaterowie „Boskiej komedii” Dantego i „Raju utraconego” Miltona między kołowością a linearnością drogi, / M. Kładż // Tożsamość i rozdwojenie: rekonesans. Materiały V Sesji Naukowej z cyklu „Świat jeden, ale nie jednolity”, red. L. Wiśniewska. – Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz, 2002 – s. 139-150.
6. Parol J. Walka i jedność człowieka ze światem. Kino a Wyprawa Bohatera w poszukiwaniu siebie i świata [Електронний ресурс] / J. Parol // Człowiek wobec otaczającego go świata. Kwartalnik naukowy towarzystwa uniwersyteckiego FIDES ET RATIO. – №2(22). – 2015. – С. 189-203. Ре-жим доступу: http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/ Fides2015-2.pdf
7. Slany K. Orbis exterior w baśni magicznej i jego symbolika w Oblubienicu Tygtysa i Towarzystwie wilków Angeli Carter / K. Slany // Geografia krain zmyślonych: wokól kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016. – s. 269-286.
8. Wieczorkiewicz A. Wędrowcy fikcyjnych światów. Pielgrzym, rycerz i włóczęga / A. Wieczorkiewicz. – Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk, 1996 – 204 s.
9. Андрусяк І. Стефа і її Чакалка. Дівчача повістина: повість / Іван Андрусяк. –К.: Грані-Т, 2011. – 64 с.
10. Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исто-рической поэтике [Електронний ресурс] / М. Бахтин. Режим доступу: http://philologos.narod.ru/bakhtin/hronotop/hronotop10.html
11. Бібік В. Хронотоп дороги у романах В. Підмогильного та казковий образ шляху: компаративний аспект / В. Бібік // «У тридев’ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа : матеріали Міжна-родної наукової конференції. – Бердянськ, 2014. – С. 21-23.
12. Жюльен Ф. О “времени”. Элементы философии “жить” / Ф. Жюльен. – М. : Прогресс-Традиция, 2005. – 280 с.
13. Кардашук О. В. Засоби вираження категорії простору в художньому творі / О. В. Кардашук // Записки з загальної лінгвістики: зб. наук. праць. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – Вип. 6. – С. 78-84.
14. Коркішко В. Часопростір як формотворча категорія художнього тек-сту / В. Коркішко // Актуальні проблеми слов’янської філології. – 2010. – Випуск ХХІІІ. – Частина 1. – С. 388-395.
15. Лавринович Л. Темпоральні аспекти західної літературної традиції крізь призму концепції Ф. Жульєна / Л. Лавринович // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні на-уки : зб. наук. ст. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2016. – Вип. ІХ. – С. 112-119.
16. Мензатюк З. Зварю тобі борщику / Зірка Мензатюк. – Видавництво Старого Лева. – 2015. – 60 с.
17. Прохасько М. Куди зникло море / Маряна Прохасько, Тарас Прохасько. – Видавництво Старого Лева. – Львів, 2015. – 88 с.
18. Чаклун О. Мікробот: казки / Олег Чаклун. Художник Яна Любарська. – К.: Фонтан казок, 2016. – 64 с.

Published

2020-03-04

How to Cite

Дибовська, О. В. ., & Дибовська, О. В. . (2020). THE ROAD CHRONOTOPE IN MODERN UKRAINIAN LITERARY FAIRYTALES. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (3(39), 416-422. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1270