UKRAINIAN LITERARY THEORY PERCEPTION OF STANISLAV PSHYBYSHEVSKY’S MODERNIST IDEAS

Authors

  • Т. О. Ткачук Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

perception, modernist ideas.

Abstract

The article deals with the logic and dynamics of the reception S. Pshybyshewsky’s modernist ideas in Ukrainian literary criticism after 1909. It is noted that individualism, voluntarism, the concept of a strong personality, the doctrine of the innovations of the symbolist drama, the image-symbol are the main correlates of the innovations of the Polish writer, most demanded among the Ukrainian literators in the XXth century. The article uses the archive materials of Nathan Kachka, which have not been analyzed in the Ukrainian literary criticism till present days.

References

1. Агієнко О. Вільний театр / О. Агієнко // Шлях. – 1918. – Ч. І. – С. 5-6.
2. Бобинський В. Від символізму – на нові шляхи / В. П. Бобинський; Переклади: [упоряд.; передм.; приміт М. І. Дубини] // Гість із ночі: Поезія. Проза. Публіцистика. Літературна критика. – К.: Дніпро, 1990. – С. 426-440.
3. Бобинський В. П. Станіслав Пшибишевський / Василь Бобинський; Переклади: [упоряд.; передм.; приміт М. І. Дубини] // Гість із ночі: Поезія. Проза. Публіцистика. Літературна критика. – К.: Дніпро, 1990. – С. 490-492.
4. Веселовська Г. Драматургія Станіслава Пшибишевського на сценах київських театрів 1900-х рр. / Ганна Веселовська // Українсько-польські культурні відносини ХІХ-ХХ століття: [наукове видання / гол. ред. О. Федорук]. – К., 2003. – С. 154-171.
5. Вороний М. Драма живих символів / Микола Вороний  Вороний М. Твори: [упоряд., підгот. текстів, передм. та приміт. Г. Д. Вервеса]. – К.: Дніпро, 1989. – С. 405-412.
6. Вороний М. Театр і драма. Збірник статей / Микола Вороний. – К.: Мистецтво, 1989. – 408 с.
7. Гаккебуш В.В. В сучасному польському театрі / В. В. Гаккебуш. – К.: Мистецтво, 1972. – С. 74-102.
8. Гундорова Т. Модернізм як еротика „нового” (В. Винниченко і С. Пшибишевський) / Тамара Гундорова // Слово і час. – №7. – 2000. – С. 17-25.
9. Гундорова Т. І. ПроЯвлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму: Постмодерна інтерпретація / Т. І. Гундорова. – Львів: Літопис, 1997. – 300 с.
10. Зоранчук Й. Диференціація індивідуума / Йосип Зоранчук // Шлях. – 1918. – Ч. 3. – С. 29-30.
11. Качка Н. Станіслав Пшибишевський / Натан Качка // Центральний державний історичний архів України у м. Львові, ф. 26, оп. 4, спр. 286, 150 арк.
12. Лесин В. М. Про «вплив» на В. Стефаника декадента С. Пшибишев-ського / В. М. Лесин // Проблема перевода и межславянских литературных взаимосвязей: Ученые записки Черновицкого государственного университета. Серия филологические науки. Выпуск 6. Т. ХХХ. – Черновцы, 1958. – С. 145-160.
13. Михайлин І. Л. Теоретичне осмислення «нової драми» в літературно-критичних концепціях Станіслава Пшибишевського та Миколи Вороного // Михайлин І. Л. Журналістика як всесвіт: Вибрані медіадослідження / І. Л. Михайлин – Харків: Прапор, 2008. – С. 358-369.
14. Моренець В. П. Національні шляхи поетичного модерну першої половини XX ст.: Україна і Польща / Володимир Моренець. – К.: Основи, 2002. – 327с.
15. Нахлік Є. К. Орест Авдикович – письменник, літературознавець, педагог / Відп. ред. І. В. Лучук. – Львів, 2001. – 92 с. [У надзаг.: Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Серія «Літературні портрети». Вип. 2.]
16. Павличко С. Д. Дискурс модернізму в українській літературі: [монографія. – 2-ге вид., перероб. і доп.] / С. Д. Павличко. – К.: Либідь, 1999. – 447 с.
17. Павличко С. Д. Теорія літератури: [передм. Марії Зубрицької] / С. Д. Павличко. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. – 679 с.
18. Панченко В. Є. Будинок з химерами. Творчість В. Винниченка 1900–1920 рр. у європейському літературному контексті / В. Є. Панченко. – Кіровоград: КДПУ, 1998. – 272 с.
19. Поліщук Я. О. Міфологічний горизонт раннього українського модернізму: [Літ. студії] / Ярослав Поліщук. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998. – 296 с.
20. Пулинец А. С. М. Горький и С. Пшибышевский: (Клим Самгин и Эрик Фальк) / А. С. Пулинец // Научный ежегодник Черновицкого университета за 1957 год. – Черновцы, 1958. – С. 171-173.
21. Радишевський Р. Підсумки української літературознавчої полоністики / Ростислав Радишевський // Київські полоністичні студії. Європей-ський вимір української полоністики. – Том ІХ. – Київ, 2007. – С. 7-36.
22. Рубчак Б. Пробний лет (тло для книги) / Богдан Рубчак // Розсипані перли: Поети „Молодої Музи” [упоряд. автор. передм. та прим. М. М. Ільницький] – К.: Дніпро. – 1991. – C. 18–41.
23. Сріблянський М. На сучасні теми / М. Сріблянський// Українська хата. – 1911. – С. 114.
24. Станіслав Пшибишевський: некролог // Гарт. – 1927. – № 8. – С. 90.
25. Филипович П. Літературно-критичні статті / Павло Филипович. – К., 1991. – С. 224.
26. Хархун В. Володимир Винниченко і Станіслав Пшибишевський: типологія художніх практик / Валентина Хархун // http:/www. nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/Fil/1999/23_harhyn_v.pdf
27. Хороб М. Стефаник-модерніст і сучасна українська мала проза / Ма-рта Хороб // Краківські Українознавчі Зошити. Т. VII-VIII. – Краків: Швайпольт Фіоль. – 1998. – С. 181-197.
28. ХоробС. І. Українська модерна драма кінця XIX – початку XX століття (Неоромантизм, символізм, експресіонізм) / Степан Хороб. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 413 с.
29. Цыбенко Е. Взаимосвязи русской и польской модернистской прозы рубежа ХІХ и ХХ вв. (Пшибишевський, Берент, Брюсов, Арцыбашев, Белый) / Елена Цыбенко // Научные доклады филологического факультета МГУ. – Вып. 1. – Москва, 1996.
30. Яковенко С. Романтики, естети, ніцшеанці. Українська та польська літературна критика раннього модернізму / Сергій Яковенко. – К.: Критика, 2006. – 296 с.
31. Ярема Я. Зв’язки Василя Стефаника з Станіславом Пшибишевським і Владиславом Орканом / Я. Я. Ярема // Міжслов’янські літературні взаємини. – 1958. – C. 156-169.
32. Przybyszewski S. Listy. T. 1-3 – Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, – 1918–1927, 1954. – 654 s.
33. Wybór pism. Oprac. Roman Taborski. – Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich. – 1966. – LXXVIII s. 346 s.

Published

2020-03-04

How to Cite

Ткачук , Т. О. . (2020). UKRAINIAN LITERARY THEORY PERCEPTION OF STANISLAV PSHYBYSHEVSKY’S MODERNIST IDEAS. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (3(39), 355-364. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1264

Issue

Section

НАРОДОЗНАВСТВО, ФОЛЬКЛОРИСТИКА