SYLVESTR LEPKYI IN A SOCIAL-CULTURAL AURA OF THE NATION

Authors

  • В. А. Качкан Ivano-Frankivsk National Medical University
  • В. А. Качкан Ivano-Frankivsk National Medical University

Abstract

The article investigates the multifaceted figure of Sylvestr Lepkyi in the social-cultural aura of the XIXth– the beginning of the XXth century. It observes his role in the spiritual and national life of Ukrainians, analyses the whole range of his fictional and publicistic works.

References

1. Матеріали до історії роду Лепких // Лев В. Богдан Лепкий (1872-1941): Життя і творчість. – Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1976. – С. 254-270; Родовід Лепких (на основі матеріалів, зібраних Левом-Ростиславом Лепким) // Там само. – С. 253-254; Скальська І. Дай нам, Боже, дух єднання // Відродження. – 1991. –27 серп.; Смик Роман. Слово на науковій конференції з нагоди 120-ліття народження Богдана Лепкого, вшанованої Комісією українознавства НТШ у Канаді 19 квітня 1992 р. в Торонто // Власний архів. – Ф.С. Лепкий. – Од.зб.1. – Арк.1-11 зв.; його ж: Слово на вечорі Лепких у Бережанах 7.07.99 // Там само. – Од.зб. 2. – Арк. 1-15; Родовід Лепких // Свобода. – 1992. – 18 черв.; Медведик П. Марко Мурава // Тернопіль: Терноп. література. Дод. № 4. – Вип.2. – Ч.1. – Тернопіль, 1992. – С. 33; Бережанщина у спогадах емігрантів / Упорядники-редактори Надія Волинець, Богдан Мельничук, Іван Семенець. – Тернопіль: Кн.-журнальне вид-во, 1993. – С. 32, 81, 283; Родини Лепких і Глібовицьких творили справжній культурний центр Бережанщини // Жайвір: Літ-мист. історико-краєзнавчий альманах. Спецвипуск. – Бережани, 1993. – С. 4; Подуфалий Василь “Сло-вом залишений слід” // Русалка Дністрова. – 1993. – 3 січ.; Повернення Україні Богдана Лепкого: Матеріали зібр., упоряд. і видав д-р Роман Смик. – Чікаго; Україна, 1994. – С. 137; Енциклопедія українознавства / За ред. проф. В. Кубійовича. Перевидання в Україні. – Львів, 1994. – Т.4. – С. 1287; Якимович Б. З. Лепкий Сильвестр Теодорович // УЛЕ. – К., 1995. – Т.3. – С. 164; Дирда Надія. Далеко від рідного села: До 85-ї річниці смерті Сильвестра Лепкого // Жайвір. – 1996. – № 2 (лип.); Богдан Сильвестрович Лепкий (1872-1941): Бібліографічний покажчик / Укладачі М.В. Пайонк, С.М. Даньків, Т.В. Тремба. – Тернопіль, 1997. – С. 21; Лепкий Богдан. Казка мойого життя / друге вид., виправлене і доповнене / Упоряд. та відповід.ред. Уляна Скальська. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 1999. – С. 181-184, 221, 249-254, 261-263); Погребенник Володимир. Цінні українознавчі видання д-ра Романа Смика // Жайвір. – 2000. – № 1 (січ.); його ж: Українознавчі видання д-ра Романа Смика // Щасливий у праці: Зб.праць і матеріалів на пошану Федора Погребенника / Уклав В. Погребенник. – К.: Криниця, 2000. – С. 181-182; Качкан Володимир. На гребені думки: Вибір праць у 3-х томах. – Т.1. Фольклористика, літературознавство / За заг. ред. чл.-кор. НАНУ М. Романюка. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – С. 214-240.
2. Опирі або Як плекали кутяне садовину і огородину”. – Львів, 1897. – 72 с.
3. Див.: С. Крушельницька // Діло. – 1898. – 4 черв.; Концерт М. Лисенка // Там само. – 8 черв.
4. Гнатюк Михайло. У колі друзів і приятелів // Спогади про Івана Франка / Упоряд., вступна стаття і примітки Михайла Гнатюка. – Львів: Каменяр, 1997. – С. 13-14; Дольницький Антін. Спомини про Івана Фран-ка // Там само. – С. 78; Чайківський Андрій. Мої спогади про Івана Франка // Там само. – С. 98-100; Кузеля Зенон. Із моїх споминів про Івана Франка // Там само. – С. 296; Чубатий Роман. Спогади про Івана Франка // Там само. – С. 535.
5. ЛННБ. – Відд.рук. – Ф.НТШ – ІІ. – Од.зб. 70. – Папка 2. – Арк. 1-1 зв..
6. Там само. – Ф.11 (Барвінських). – Од.зб. 1663. – Папка 110. – Арк. 1-3 зв.
7. Там само. – Арк.5-6.
8. Там само. – Ф.НТШ – ІІ. – Од.зб. 70. – Папка 4. – Арк. 1-1 зв.
9. Інститут літератури (далі: ІЛ). – Інститут рукописів та текстології. – Ф.100 (І. Белея). – Од.зб.2127. – № 980. – Арк.1.
10. Там само. – Ф.81 (К. Паньківського). – Од.зб. 206. – Арк.1.
11. Там само. – Ф.59 (О. Маковея). – Од.зб.1548. – Арк.56.
12. ЦДІАЛ. – Ф.362 (К. Студинського). – Оп.1. – Спр.335. – Арк.9-10.
13. Див.: Лепкий С. “…О, нетямущі люди безідейні” // Русалка Дністро-ва. – 1993. – 3 січ.; Мурава М. Соломії Крушельницькій у пам’ять концерту в Бережанах 12 червня 1898 р. // Берег моєї любові. – Бережани, 1995. – С.28-31.
14. ЛННБ. – Відд.рук. – Ф.НТШ – ІІ. – Од.зб.70. – Арк.1-23.
15 ІЛ. – ВРТ. – Ф.3 (І.Франка). – Од.зб. 1627. - № 213. – Арк.95-156; Од.зб.1608. - № 214. – Арк.41-44; Од.зб.1604. - № 235. – Арк.157-160; Там само. – Ф.100 (І.Белея). – Од.зб. 194. – №№ 258, 259, 261-262; Од.зб.196. – № 282-284; Од.зб.197. – № 263; Од.зб. 198. – № 265; Од.зб. 199. – №260; Од.зб.200. - № 276-277; Од.зб.201. – № 274-275; Од.зб. 202. – № 270, 273; Од.зб.203. – № 255-256; Од.зб.204. – № 269; Од.зб.358. – № 279.
16. Див.: “Діло”. – 1901. – Ч 113, 118-119, 126; “Галичанин”. - 1901. – Ч.118, 134; “Молода Україна”. – 1901. – Ч.7.
17. Мосора Михайло. По похороні пок. о.Сильвестра Лепкого // Діло. – 1901. – Ч.118.
18. Діло. – 1901. – Ч.119.

Published

2020-03-04

How to Cite

Качкан, В. А. ., & Качкан, В. А. . (2020). SYLVESTR LEPKYI IN A SOCIAL-CULTURAL AURA OF THE NATION. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (3(39), 313-335. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1261

Issue

Section

НАРОДОЗНАВСТВО, ФОЛЬКЛОРИСТИКА