RHYTHMICAL PRINCIPLES OF ORGANIZING MARKO CHEREMSHYNA’S FICTIONAL TEXT

Authors

  • Р. В. Піхманець Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Keywords:

rhythmical principles, rhythmic polyphony, accentual-syllabic verse, syllabic verse, accentual poem, rhythm of prose, recitative, ritual singing.

Abstract

The article examines the rhythm as an organizing principle of Marko Cheremshyna’s fictional speech. It particularly traces various rhythmical elements (of lamentations, carols, kolomyiky, the subdialectal poem, as well as rhythmical principles of the prose discourse) and their role in structuring the text. However, the major system creating factor of the writer’s rhythmic polyphony was dance providing a logical-semantical basis for the primeval ritual.

References

1. Бабинський Я. Українські колядки та щедрівки: деякі аспекти еволюції жанру / Ярослав Бабинський // Українознавчі студії. – 1999. – № 1. – С. 260–272.
2. Гиршман М. Ритм художественной прозы / Михаил Гиршман. – М.: Советский писатель, 1982.
3. Гузар З. Новела Марка Черемшини «Туга»: лейтмотиви-образи, час і простір як композиційні детермінанти / Зенон Гузар // «Покутська трійця» в загальноукраїнському літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ століття: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2006. – С. 194-197.
4. Денисюк І. Амазонки на Поліссі // Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 т., 4 кн. / Іван Денисюк. – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2005. – Т. 3: Фольклористичні дослідження. – 475 с.
5. Донцов Д. Марко Черемшина / Дмитро Донцов // Літературно-науковий вісник. – 1927. – Кн. VІІ/VІІІ. Передруковано: М. Гуйванюк Марко Черемшина: невідоме й призабуте: Наукові розвідки, републікації, документи. – Снятин: Прут Принт, 2007. – С. 86-104. Цит. за цим виданням.
6. Журавлев А. Фонетическое значение / А.П. Журавлев. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1974.
7. Качуровський І. Метрика: Підручник / Ігор Качуровський. – К.: Ли-бідь, 1994.
8. Колесса Ф. Музикознавчі праці / Ф. М. Колесса. – К.: Наукова думка, 1970.
9. Лобок А. Антропология мифа / А. М. Лобок – Екатеринбург: Банк культурной информации, 1997.
10. Мелетинский Е. Возникновение и ранние формы словесного искусс-тва / Е. М. Мелетинский // История всемирной литературы: В девяти томах. – М. Наука, 1983. – Т. 1. – С. 23-52.
11. Музичка А. Марко Черемшина (Іван Семанюк) / Андрій Музичка. – Одеса: Державне видавництво України, 1928.
12. Пастернакова М. Українська жінка в хореографії / Марія Пастернакова. – Вінніпеґ; Едмонтон, 1963.
13. Піхманець Р. Структурно-семантична основа художнього мислення Марка Черемшини / Роман Піхманець // Слово і Час. – 2010. – № 7. – С. 31-50.
14. Піхманець Р. Структурування художнього тексту Марка Черемшини (на матеріалі новели «Туга» / Роман Піхманець // Етнос і культура. – Івано-Франківськ, 2010. – № 6-7. – С. 39-46.
15. Пріцак О. Походження Русі: Стародавні скандинавські джерела (крім ісландських саг) / Омелян Пріцак. – К.: Обереги, 1997.
16. Тимофеев Л. Очерки теории и истории русского стиха / Леонид Тимофеев. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1958.
17. Топоров В. О ритуале: Введение в проблематику / В.Н. Топоров // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. – М.: Наука, 1988. – С. 7-60.
18. Черемшина М. Дещо про рускі билини і думи, написав Михайло Пачовський [Рецензія] / Заренко Василь // Зоря. – 1897. – № 10. – С. 198.
19. Черемшина М. Новели; Присвяти Василеві Стефанику; Ранні твори; Переклади; Літературно-критичні виступи; Спогади; Автобіографія; Листи / Марко Черемшина. – К.: Наукова думка, 1987.
20. Черепанова И. Дом колдуньи: Суггестивная лингвистика / Ирина Черепанова. – СПб: Лань, 1995.
21. Элиаде М. История веры и религиозных идей: От каменного века до элевсинских мистерий / Мирча Элиаде. – М.: Академический Проект, 2008.

Published

2020-02-20

How to Cite

Піхманець, Р. В. . (2020). RHYTHMICAL PRINCIPLES OF ORGANIZING MARKO CHEREMSHYNA’S FICTIONAL TEXT. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (3(39), 75-93. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1237