POETIC WORDS AS SEMANTIC AND STYLISTIC DOMINANTS IN THE LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD OF WRITERS OF PRECARPATHIA

Authors

  • Р. М. Савчук (Ріжко) Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
  • Р. М. Савчук (Ріжко) Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Abstract

The article examined poeticwords as semantic and stylistic dominants, which are very important components of continuum of Precarpathian writers. It determined that these lexical units in the artistic language of Precarpathian authors acquire additional meaning, expanding its semantic potential, become image-symbols.

References

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. – Ірпінь: Перун, 2001. – 1440 с.
2. Голянич М. І. Внутрішня форма слова і дискурс : монографія / Марія Голянич. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІП ПНУ імені В. Стефаника, 2008. – 296 с.
3. Лінгвістичний аналіз тексту: словник термінів / М. І. Голянич, Н. Я. Іванишин, Р. Л. Ріжко, Р. І. Стефурак; за ред. М. І. Голянич. – Івано-Франківськ: Сімик, 2012. – 392 с.
4. Гуцульські говірки. Короткий словник / Відп. ред. Я. Закревська. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 1997. – 232 с.
5. Кононенко В. І. Гуцульські мовні елементи в художньому тексті / В. Кононенко // Гуцульщина: перспективи її соціально-економічного і духовного розвитку в незалежній Україні: матеріали наукової конференції Першого світового конгресу гуцулів в Івано-Франківську 17-18 серпня 1993 року. – Івано-Франківськ, 1994. – 176 с.
6. Костомаров М. І. Слов’янська міфологія: Вибрані праці з фольклористики і літературознавства / М.І. Костомаров. – К.: Либідь, 1994. – 384 с.
7. Куриляк Л. Пресупозиційний компонент значення як кваліфікативна ознака референційно тотожних номінацій тексту / Леся Куриляк // Вісник Прикарпатського університету. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – Вип. VIII : Філологія. – С. 176-181.
8. Маленко О. О. Лінгво-естетична інтерпретація буття в українській поетичній мовотворчості (від фольклору до постмодернізму): [монографія] / Олена Олегівна Маленко. – Харків: ХІФТ, 2010. – 488 с.
9. Ріжко Р. Л. Семантико-стилістичні домінанти в поетичних текстах кінця ХХ – початку ХХІ століття / Р.Л. Ріжко // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – 2015. – № 2. – С. 144-157.
10. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: підручник / Олена Селіванова. – Полтава: Довкілля. – К., 2008. – 712 с.
11. Сімович О. Поетична символіка української народної творчості: лінгвістичний аспект / Оксана Сімович. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, ЛДУ ім. І. Франка, 1999. – 46 с.
12. Словник символів культури України / За заг. ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенка, М. К. Дмитренка. – К.: Міленіум, 2002. – 260 с.
13. Совтис Н. М. Ключові слова та набування ними символічних значень у художньому творі / Н. М. Совтис // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Філологічні науки: науковий журнал. Кн. 1 / Відп. ред. Г. В. Самойленко; Міністерство освіти і науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – С. 250-254.
14. Титикало В. М. Функціонально-семантичні особливості ключових слів художнього тексту (на матеріалі романів О. Гончара «Тронка», «Собор», «Твоя зоря»): автореф. дис. канд. філол. наук : спец. 10.02.02 «Українська мова» / В. М. Титикало. – Дніпропетровськ, 1993. – 12 с.
15. Удлер Р. Значення слова vatra в говорах мов балкано-карпатського ареалу / Р. Удлер // Мовознавство. – 1996. – № 4–5. – С. 63-69.
16. Ужченко В. Д. Фразеологія сучасної української мови : навч. посіб. / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. – К.: Знання, 2007. – 494 с.
17. Форманова С. В. Ключові слова як вектор інтерпретації художнього тексту / С. В. Форманова // Культура народів Причорномор’я. – 1999. – № 6. – С. 234-239.
Художні джерела
1. Бабій О. Мить на долоні: [поезії] / Ольга Бабій. – Івано-Франківськ: Облвидав «Галичина», 1991. – 92 с.
2. Ганущак В. Д. Відрух: [поезії] / Василь Ганущак; [худож. Г. П. Кир-пан]. – Івано-Франківськ: Облвидав «Галичина», 1991. – 124 с.
3. Герасим’юк В.Д. Поет у повітрі: [вірші і поеми] / Василь Герасим’юк. – Львів: Кальварія, 2002. – 144 с.
4. Мельничук Т. Поезії / Тарас Мельничук; [упоряд. Л. Фінкельштейн] // Знак нескінченності: [збірка поезій]. – К.: Факт, 2002. – С. 69-95.
5. Микицей М. У затінку шафранів / Марія Микицей. – Івано-Фран-ківськ: Лілея-НВ, 2006. – 52 с.
6. Пушик С. Г. Луни: [поезії] / Степан Пушик. – К.: Рад. письменник, 1988. – 181 с.
7. Слоньовська О. В. Гердани: [поезії] / Ольга Слоньовська. – К.: Рад. письменник, 1991. – 102 с.
8. Слоньовська О. В. Зимове яблуко: [поезії] / Ольга Слоньовська. – Іва-но-Франківськ: Місто НВ, 2011. – 360 с.
9. Слоньовська О. В. Соната для коханого: [поезії] / Ольга Слоньовська. – К.: Укр. письменник, 2002. – 110 с.
10. Стефурак Н. В. Дикі яблука: [вірші] / Неоніла Стефурак. – К.: Мо-лодь, 1990. – 104 с.
11. Стефурак Н. В. Спалах / Неоніла Стефурак. – Львів: Літературний Львів, 1994. – 84 с.
12. Ткачівський Я. В. Лицар свободи й любові: [лірика] / Ярослав Тка-чівський. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. – 164 с.
13. Ткачівський Я. В. Воскресіння: [поезії] / Ярослав Ткачівський. – Івано-Франківськ: Перевал, 1995. – 120 с.
14. Ткачівський Я. В. Сяєво сьомого неба: Інтимна й еротична лірика / Ярослав Ткачівський. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2009. – 128 с.
15. Ядловський А. Серце на долонях: [вірші] / Анатолій Ядловський. – Коломия: Вік, 1995. – 48 с.

Published

2020-02-19

How to Cite

Савчук (Ріжко), Р. М. ., & Савчук (Ріжко), Р. М. . (2020). POETIC WORDS AS SEMANTIC AND STYLISTIC DOMINANTS IN THE LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD OF WRITERS OF PRECARPATHIA. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Word, (3(39), 64-74. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word/article/view/1236