http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/issue/feed PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number 2020-01-20T13:06:47+02:00 Vasyl Moisyshyn (Василь Мойсишин) math@nung.edu.ua Open Journal Systems <p>У випусках серії «<strong>Число</strong>» публікуються наукові матеріали за напрямками:&nbsp;</p> <p>- Математика</p> <p>- Механіка</p> <p>- Нафтогазова справа</p> http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/1082 СУМА І ДОБУТОК ФУНКЦІЙ ОБМЕЖЕНОГО L-ІНДЕКСУ ЗА НАПРЯМКОМ, ЯКІ ГОЛОМОРФНІ НА ЗРІЗКАХ ЗА ТИМ САМИМ НАПРЯМКОМ 2020-01-14T10:51:12+02:00 А. І. Бандура andriykopanytsia@gmail.com О. Б. Скасків olskask@gmail.com <p><em>Об’єктами дослідження є сума та добуток голоморфних функцій обмеженого індексу. Знайдено достатні умови, які забезпечують обмеженість L-індексу за тим самим напрямком для цих операцій. Зокрема, множення функцій з цього класу є замкненою операцією.</em></p> 2019-09-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2019 PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/1083 ЗАДАЧА СПРЯЖЕННЯ З БАГАТОТОЧКОВИМИ УМОВАМИ ДЛЯ МІШАНОГО РІВНЯННЯ ВИСОКОГО ПОРЯДКУ В ЦИЛІНДРИЧНІЙ ОБЛАСТІ 2020-01-14T10:52:17+02:00 О. М. Медвідь s-i@ukr.net І. Я. Савка s-i@ukr.net І. Р. Тимків tymkiv_if@ukr.net <p><em>У шкалі просторів Соболєва отримано коректну розв’язність задачі спряження з локальними багатоточковими умовами за виділеною змінною та умовами періодичності за іншою координатою для мішаних рівнянь гіперболічного типу високих порядків. Доведено метричні теореми про оцінки знизу малих знаменників, які виникли при побудові розв'язку задачі. Доведено, що такі умови виконуються для майже всіх (стосовно міри Лебега) векторів складених з вузлів інтерполяції багатоточкових умов.</em></p> 2019-09-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2019 PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/1084 СИМЕТРИЧНІ МНОГОЧЛЕНИ ТА ФУНКЦІЇ ТРИКУТНИХ МАТРИЦЬ (ТАБЛИЦЬ) 2020-01-14T10:52:47+02:00 Т. П. Гой tarasgoy@yahoo.com Р. А. Заторський tarasgoy@yahoo.com І. І. Ліщинський tarasgoy@yahoo.com <p><em>Використовуючи функції трикутних матриць (таблиць), встановлено формули для членів лінійних однорідних рекурентних рівнянь високого порядку. Як наслідок, нами отримано деякі формули, які встановлюють зв’язок між симетрич­ними многочленами.</em></p> 2019-09-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2019 PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/1085 МОДЕЛЮВАННЯ ДЕФОРМУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В УМОВАХ ТЕМПЕРАТУРНИХ ВПЛИВІВ 2020-01-20T13:06:47+02:00 Г. В. Григорчук math@nung.edu.ua А. П. Олійник math@nung.edu.ua Л. І. Григорчук math@nung.edu.ua В. В. Рис math@nung.edu.ua <p><em>Пропонується математична модель процесу деформування та напруженого стану довгомірних обертових об’єктів складної геометричної конфігурації. Запропонована модель процесу деформування ділянок, які є комбінаціями секцій циліндричної,</em> <em>тороподібної та конічної форми, побудовано параметричне подання закону руху вказаних ділянок в початковий та контрольний моменти часу, на основі якого визначено компоненти векторів локальних базисів та компоненти метричного тензору для вказаних типів ділянок, на основі чого розраховано компоненти тензора деформацій. При цьому використано апарат теорії систем лінійних алгебраїчних рівнянь для визначення геометричних характеристик деформованої тороподібної ділянки, а також апарат інтерполяційних многочленів Ерміта для моделювання процесу деформування осей. В рамках лінійної теорії пружності проведено розрахунок компонентів </em><em>тензора напружень, що виникають при неізотермічних процесах, характерних при експлуатації&nbsp; </em><em>технологічних об’єктів цукрової промисловості</em><em>. Проведено уточнений розрахунок компонент тензора напружень, який дозволяє врахувати особливості деформованого об’єкта за різних температур середовищ. </em><em>Запропоновано модель напруженого стану об’єктів, проведено тестові розрахунки для модельних ділянок, виявлено напрями подальших досліджень.</em></p> 2019-09-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2019 PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/1086 РЕТРОГРАДНА БАГАТОЗАРЯДНА ДУАЛЬНА ІМПЛАНТАЦІЯ ЕПІ-ШАРІВ GaAs НА МОНО-Si ПІДКЛАДКАХ 2020-01-14T10:53:35+02:00 С. П. Новосядлий math@nung.edu.ua С. В. Бастрикін math@nung.edu.ua Я. І. Павлюк math@nung.edu.ua А. Д. Семенишин math@nung.edu.ua <p><em>В статті подані результати експериментальних досліджень з використанням багатозарядної дуальної імплантації іонів різної маси (кремній, сірка, селен) для формування ретроградних концентраційних профілів n<sup>+</sup>n транзисторів ПТШ, які збільшують швидкість ВІС в 2,5-3 рази.</em></p> 2019-09-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2019 PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/1087 БІФУРКАЦІЇ СТАЦІОНАРНИХ СТАНІВ МОДЕЛІ ДВОВІСНОГО ЕКІПАЖА 2020-01-14T10:54:08+02:00 В. Г. Вербицький oxsidan@ukr.net А. І. Безверхий oxsidan@ukr.net І. В. Цідило math@nung.edu.ua В. М. Сенчішак math@nung.edu.ua <p><em>Багато транспортних систем (автомобіль, літак, корабель) мають властивість симетрії. Для таких систем симетричні відхилення деякого керованого параметра (повороту керма) від нейтрального положення призводять до симетрії динамічної поведінки об'єкту (еквівалентність лівого і правого поворотів). Прямолінійному руху об'єкту з постійною швидкістю в цьому випадку відповідає тривіальний розв’язок відповідної динамічної системи (симетричний розв’язок). Умови небезпечної-безпечної втрати стійкості симетричного розв’язка (випадок одного нульового власного значення системи лінійного наближення) можуть бути отримані на основі аналізу дійсних біфуркацій народження-злиття стаціонарних станів зі стаціонарним станом, який відповідає симетричному розв’язку. Цей підхід дає можливість отримати умови небезпечної-безпечної втрати стійкості симетричного розв’язка, що еквівалентні умовам М.М. Баутіна [3], з мінімально можливими обчислювальними витратами. Запропонований підхід ілюструється на прикладі аналізу стійкості нелінійної моделі двовісного екіпажа з надлишковою повороткістю. Показано, що умова небезпечної-безпечної втрати стійкості прямолінійного руху (симетричного розв’язку) визначається співвідношенням між безрозмірними коефіцієнтами відведення на осях і коефіцієнтами зчеплення на осях екіпажа в поперечному напрямі. При цьому, коефіцієнти зчеплення не входять в лінеаризовану систему рівнянь збуреного руху, а відносяться до істотно нелінійної характеристики сил відведення.</em></p> 2019-09-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2019 PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/1088 МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ НАФТОВИХ СВЕРДЛОВИН – ЗАБРУДНЮВАЧІВ ДОВКІЛЛЯ 2020-01-14T10:54:45+02:00 Я. М. Семчук bzhd@nung.edu.ua Г. Д. Лялюк-Вітер bzhd@nung.edu.ua Г. М. Кривенко bzhd@nung.edu.ua <p><em>Проаналізовано методи визначення координат нафтових свердловин, які є забруднювачами підземних вод. Основним методом визначення координат є запуск індикаторів у свердловину. Встановлено, що із середовища хімічних індикаторів необхідно вибрати таку речовину, яка б була відсутня у природній воді. Вибір певних фарб визначається фізико-хімічними властивостями водоносних ґрунтів, щоб виключити процеси сорбції і дисперсії. Рекомендовано дві схеми польових дослідів. Перша схема – це запуск індикатора у свердловину в умовах природного потоку, а друга – нагнітання (налив) речовин у свердловину. У статті вказано на недоліки даного методу. </em></p> <p><em>Розглянуто також гідрохімічний метод визначення координат, що ґрунтується на основі хімічного аналізу відібраних проб із свердловин.</em></p> <p><em>Проаналізовано метод визначення координат джерела забруднення водоносного горизонту гідродинамічними дослідженнями, а саме: порушення статичної рівноваги у водоносному горизонті шляхом інтенсивного відбору проб із свердловини джерела забруднення.</em></p> 2019-09-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2019 PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/1089 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СТЕНДОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОСЬОВОЇ ДИНАМІЧНОЇ СИЛИ ПРИ БУРІННІ ТРИШАРОШКОВИМИ ДОЛОТАМИ 2020-01-14T10:55:14+02:00 В. М. Мойсишин math@nung.edu.ua М. В. Лисканич math@nung.edu.ua Р. А. Жовнірук math@nung.edu.ua Є. П. Майкович math@nung.edu.ua <p><em>Метою пропонованої статті є встановлення за результатами експериментальних досліджень, проведених на буровому стенді Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, причин виникнення коливань бурильного інструменту та основних закономірностей розподілу загальної енергії процесу зміни осьової динамічної сили по частотах спектру.</em></p> <p><em>Змінними факторами під час проведення експериментів за класичним планом були жорсткість бурильного інструменту і твердість гірської породи. За результатами досліджень встановлено, що основна потужність процесу зміни осьової динамічної сили під час буріння тришарошковими долотами знаходиться в частотному діапазоні</em> <em>0–32 Гц</em><em>, в якому виділяються три гармонічні частотні складові, які відповідають теоретичним значенням низькочастотних та зубцевих коливань долота і власним коливанням корпуса стенда. Наведено експериментальні значення частот гармонічних складових енергетичного та нормованого спектрів, а також величини дисперсії осьової динамічної сили та її нормовані значення на цих частотах. З’ясовано, що зі зменшенням жорсткості бурильного інструмента максимум енергії осьової динамічної сили переміщується з області низькочастотних коливань в область зубцевих коливань, інтенсифікуючи процес руйнування породи і, одночасно, захищаючи інструмент від шкідливого впливу коливань долота. Зменшення жорсткості бурильного інструменту захищає долото від шкідливого впливу коливань, які генерує стенд. Зменшення енергії цих коливань знаходиться в межах від 47 до 77 %.</em></p> 2019-09-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2019 PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/1090 МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНОГО ПРОЦЕСУ ЛІКВІДАЦІЇ ПРИХОПЛЕНЬ БУРИЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТА ГІДРОІМПУЛЬСНИМ СПОСОБОМ 2020-01-14T10:55:37+02:00 К. Г. Левчук kgl.imp.nan@gmail.com М. В. Щербина mickshch@gmail.com <p><em>Запропоновано технічне вирішення вивільнення прихопленого бурильного інструмента, що базується на застосуванні енергії внаслідок циркуляції бурового розчину. Обґрунтовано доцільність використання гідроімпульсного способу ліквідації прихоплень бурильного інструмента. Запропоновано математичну модель динамічного процесу прихопленої колони бурильних труб у випадку збурювання гідроімпульсних коливань у</em> <em>зоні продуктивного шару гірської породи. Одержано закон поздовжніх переміщень, що виникають у прихопленій колоні, що дозволяє вибирати оптимальні геометричні параметри прохідних каналів та частоти обертань перекривача цих каналів. Систематизовано рекомендації із застосування описаного способу для випадку практичного використання.</em></p> 2019-09-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2019 PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/1091 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У СИСТЕМІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ 2020-01-14T10:56:02+02:00 В. Я. Грудз snp@nung.edu.ua Я. В. Грудз snp@nung.edu.ua В. М. Боднар bodmar-vm@utg.ua М. С. Чернецький michael.chernetsky@mail.com <p><em>Проведено класифікацію відмов і пошкоджень лінійної частини і її окремих елементів, сформульовано варіанти технології проведення профілактичних і ремонтно-відновлювальних робіт та модульно-технологічну структуру ремонтно-експлуатаційних підрозділів. Особливу увагу звернено на підвищення ефективності функціонування окремого ремонтно-експлуатаційного підрозділу у ході технічного обслуговування і ремонту при відомій схемі розміщення і визначеному режиму контрольно-відбудовних робіт за рахунок вибору оптимальної технології робіт і раціональної комплектації підрозділів і бригад, що виїжджають на трасу.</em> <em>На основі аналізу технології виконання робіт показано, що лише невелика частина ремонтно-експлуатаційних заходів вимагає використання могутньої техніки й устаткування, до</em> <em>яких відносяться роботи першого рівня пріоритету по заміні ділянок газопроводу, роботи з ліквідації ушкоджень, роботи з ліквідації істотних переміщень газопроводу, роботи з відновлення ґрунтового обвалування магістрального газопроводу. </em></p> <p><em>Крім того, кожний з видів робіт на об'єктах лінійної частини вимагає використання однотипних транспортних засобів. Тип і кількість транспортних засобів залежать від особливих умов експлуатації, а також від можливості і доцільності придбання й експлуатації того чи іншого виду техніки.</em></p> <p><em>Розроблено методику оцінки показників ремонтопридатності лінійної частини магістральних газопроводів і ефективності функціонування ремонтно-експлуатаційних підрозділів у ході технічного обслуговування і ремонту.</em></p> 2019-09-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2019 PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/1092 ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ І ПРОДОВЖЕННЯ РЕСУРСУ БЕЗПЕЧНОГО ЕКСПЛУАТУВАННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ 2020-01-14T10:56:34+02:00 Р. Т. Мартинюк math@nung.edu.ua М. Р. Шиян math@nung.edu.ua <p><em>Масштаби трубопровідної системи України, велике різноманіття складних гідрогеологічних умов прокладання трубопроводів та значна кількість таких, що відпрацювали, зумовлюють особливе ставлення до робіт із забезпечення їх надійного функціонування. </em><em>Продовження ресурсу безпечного експлуатування металоконструкцій в даний час набула гострої актуальності у всіх промислово розвинутих країнах. Для України важливість їх вирішення обумовлена зниженням об’ємів виробництва металоконструкцій на заміну тих, що виводяться з експлуатації. Це, в першу чергу, відноситься до об’єктів енергетики, нафтогазопроводів, хімічної промисловості, наземного і повітряного транспорту та будівництва.</em></p> 2019-09-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2019 PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/1093 ОЦІНКА РОБОТИ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ У НЕШТАТНИХ УМОВАХ ВИТОКІВ ГАЗУ 2020-01-14T10:57:41+02:00 В. Т. Болонний vtb281972@ukr.net <p><em>Подано характеристику газотранспортної системи України, встановлено ризики виникнення аварійних ситуацій вітчизняних га­зотранспортних трубопровідних систем. Проведено аналіз аварійності трубопровідного транспорту газу в Україні та Росії. Розроблено методику визначення аварійного тиску в трубопроводі в залежності від кількості втраченого газу з трубопроводу в місці його витоку, яка дає можливість визначити обсяги втраченого з трубопроводу газу та оцінити екологічні ризики від аварійних ситуацій трубопровідного транспорту газу. Дана методика дає можливість розрахувати тиск в кожній точці </em><em>трубопроводу в умовах нестаціонарного режиму, викликаного зміною тисків на початку і в кінці ділянки та появою зосередженого витоку газу.</em></p> <p><em>За результатами проведених розрахунків побудовано графік коливання тиску в газопроводі, викликаного перепадом тисків на початку і в кінці ділянки та наявністю ймовірних витоків у визначеній точці траси. </em></p> <p><em>Лінійна частина магістральних газопроводів є найбільш небезпе­чним об’єктом, оскільки всі аварійні ситуації пов’язані з витіканням газу в навколишнє середовище і можуть бути причиною відмови системи. Від величини витоку, його інтенсивності та глибини залягання газопроводу залежить процес та термін формування зони загазованості. </em></p> <p><em>Фільтраційний опір ґрунту як пористого середовища, зокрема його проникність, мають суттєвий вплив на величину витоку газу через корозійний отвір. Авторами досліджено процес фільтрації газу в ґрунті при появі витоків із трубопроводів, отримано графічні залежності зміни тиску фільтраційного опору середовища і зміни витрати витоку в часі. </em></p> 2019-09-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2019 PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/1094 КОМПЛЕКСНИЙ СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ОБОДІВ ШКІВІВ БУРОВИХ УСТАНОВОК 2020-01-14T10:57:28+02:00 Ю. Л. Гаврилів public@nung.edu.ua Л. Д. Пітулей public@nung.edu.ua С. Ю. Гаврилів public@nung.edu.ua О. В. Ступар public@nung.edu.ua <p><em>Запропоновано комплексний спосіб відновлення зношених ободів шківів без їх демонтажу, який поєднує наплавку, профілювання і установку в спрофільований обод рухомої футеровки. Розроблено конструкцію голкофрезерного пристрою. Побудовано математичну модель залежності різальної здатності голкофрези від швидкості різання. Проведено перевірку адекватності моделі експериментальним даним. Виведено формулу продуктивності голкофрезерного пристрою. Дано рекомендації щодо конструювання профілю різальної частини голкофрези. Запропоновано конструкцію рухомої футеровки, виконану з окремих футеровочних елементів на пружних гнучких ланках. Запропоновано конструкцію натяжного пристрою для компенсації видовження гнучких ланок. </em></p> 2019-09-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2019 PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/1095 АНАЛІЗ КІНЕМАТИЧНИХ СХЕМ ІСНУЮЧИХ ШТАНГОВИХ НАСОСНИХ УСТАНОВОК 2020-01-14T10:57:14+02:00 В. Я. Грудз public@ifdtung.if.ua Я. В. Грудз public@ifdtung.if.ua В. В. Бевз ngsi-pto@ukr.net <p><em>Розглядаються кінематичні схеми установок свердловинного обладнання для видобутку нафти, дається оцінка ефективності їх експлуатації, проведено аналіз зусиль, що діють на елементи конструкції в процесі її роботи. На основі аналізу </em><em>конструкцій гідропривідних штангових насосних установок</em> <em>показано, що будь-яку гідропривідну штангову установку можна розглядати як сукупність кількох функціональних блоків, із яких до обов’язкових відносяться блок силового органа, який здійснює переміщення колони штанг, блок гідроприводу, який перетворює енергію енергетичної установок приводу в енергію потоку робочої рідини та блок системи реверсування потоку робочої рідини. Доведено, що всі установки, які використовують для видобування нафти мають суттєві недоліки, які при даній конструкції ліквідувати неможливо, тому що покращення одного недоліку приводить до погіршення інших її параметрів. В якості прототипу при проектуванні нової установки взято найбільш удосконалені конструкції, і з метою створення нової конструкції проведено повний аналіз кожної із них, вибрано конструкцію, яка в порівнянні із іншими має покращені характеристики і служитиме для врахування і ліквідації недоліків, які повинні бути враховані при проектуванні. Технічним завданням, що стоїть перед створенням нової конструкції, є підвищення надійності приводу, спрощення системи компенсації навантажень, виключення витоків робочої рідини і збільшення коефіцієнта корисної дії глибинно-насосного обладнання.</em></p> <p><em>Проведений аналіз робочого процесу установки дозволив оцінити ефективність експлуатації, що має важливе значення при проектуванні обладнання. </em></p> 2019-09-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2019 PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/1096 КОМБІНОВАНА ПАРОГАЗОТУРБІННА ЕНЕРГЕТИЧНА УСТАНОВКА З МАГНІТОГІДРОДИНАМІЧНОЮ ВСТАВКОЮ 2020-01-14T10:57:01+02:00 М. П. Кулик m_p_kulik@ukr.net <p><em>Можливий вихід із критичного стану існуючих об’єктів теплової генерації ОЕС України вбачається у їх переоснащенні комбінованими парогазотурбінними енергетичними установками, особливо такими, які працюють на твердому паливі. Тверде паливо – мелене вугілля спалюється за схемою із додаткового циклонного передтопка та послідовно під’єднаній основній топці в атмосфері повітря збагаченого киснем. Атмосферне повітря збагачується киснем за допомогою мембранних розділювачів повітря до концентрації, яка не перевищує 40 % об.</em></p> <p><em>Особливістю запропонованої енергетичної установки є наявність магніто-гідродинамічної вставки, яка розташована в додатковій топці та послідовно з’єднана із основною топкою, а додаткова топка виконана із подвійною рубашкою охолодження. На вході додаткової топки змішується нагріте повітря і вугільний пил з утворенням робочого тіла для МГД-генерації. Після проходження зони із сіток та коронуючих електродів заряджені частинки, пролітаючи із великою швидкістю мимо витягуючих сіток, попадають на колектор, де накопичується позитивний заряд. Цей заряд є по суті електрорушійною силою МГД-генератора, більша частина напруги йде на опір навантаження, а менша поступає на коронуючі електроди.</em></p> <p><em>Завдяки підвищеному вмісту кисню температура у факелі зростає, наближаючись до значень 2&nbsp;700 –3&nbsp;000 <sup>0</sup>С, а через значно меншу кількість азоту, в даній ситуації має місце понижене утворення оксидів азоту. Така реакція є ендотермічною, чим і пояснюється підвищення температури у факелі, а значить і термічний коефіцієнт корисної дії топки.</em></p> <p><em>Кількість виробленої електричної енергії зростає за рахунок роботи магнітогідродинамічної вставки, при цьому кількість спаленого кам’яного вугілля не змінюється. Наряду із зростанням загального коефіцієнта корисної дії також зменшуються викиди утворених оксидів азоту, чим поліпшується екологічна ситуація в зоні розташування енергетичної установки.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></p> 2019-09-27T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2019 PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number