СПІН-ОРБІТАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ І КВАНТОВИЙ НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ ДРІТ В МАГНІТНОМУ ПОЛІ

  • Марк Аунович Рувінський Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Борис Маркович Рувінський Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: квантовий напівпровідниковий дріт, магнітне поле, енергія електронів, спін-орбітальна взаємодія, гауссівські флуктуації, рухливість електронів.

Анотація

За наявності однорідного магнітного поля, спрямованого вздовж осі квантового напівпровідникового дроту, визначено вплив спінорбітальної взаємодії на енергетичний спектр електронів дроту і одномірних гауссівських флуктуацій спін-орбітальної взаємодії на рухливість носіїв заряду. Для невиродженої статистики у граничному випадку сильного магнітного поля і низьких температур рухливість електронів u n ∝ T -1/ 2 H -2 .

Посилання

1. Имри Й. Введение в мезоскопическую физику. – М.: Физматлит, 2002. – 304с.
2. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології // Збірник наукових праць. – К.: Академперіодика, 2004. – Т.2. – 338с.
3. Магарилл Л.И., Чаплик А.В. Спин-зависимая локализация электронов в кристаллах // Письма в ЖЭТФ. – 2005. – Т.81, No4. – С.198-202.
4. Efros Al.L., Rashba E.I. Theory of electric dipole spin resonance in a parabolic quantum well // Phys.Rev.B. – 2006. – V.73. – P.165325-1 – 165325-19.
5. Рувинский М.А., Рувинский Б.М. О влиянии флуктуаций толщины на статическую электропроводность квантовой полупроводниковой проволоки // ФТП. – 2005. – Т.39, No2. – С.247-250.
6. Рувінський М.А., Возняк О.М., Рувінський Б.М. Вплив флуктуацій спін-орбітальної взаємодії на електропровідність квантового напівпровідникового дроту // Вісник Прикарпатського унверситету. Математика. Фізика. – 2007. – В.ІІІ. – С.52-54.
7. Ансельм А.И. Введение в теорию полупроводников. – М.: Наука, 1978. – 616с.
8. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Квантовая механика. Нерелятивистская теория. – М.: Наука, 1974. – 752с.
9. Людвиг Дж., Вудберн Г. Электронный спиновый резонанс в полупроводниках. – М.: Мир, 1964. – 148с.
Опубліковано
2019-03-08
Розділ
Фізика і хімія твердого тіла