Друкується за рекомен-дацією Вченої ради ДВНЗ “Прикарпатський націо-нальний університет

імені Василя Стефаника” (протокол № 11 від 31.10.2017 р.) та ухвалою Президії Івано-Франківсь-кого осередку НТШ

(протокол № 1 від 18.03.2017 р.)

Published: 2017-02-05

ІНСТИТУТИ ПОЛІТИКИ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ