THE DWELLING OF THE RURAL TEACHER IN GALICIA (THE END OF XLX TH – 30S OF THE XXTH CENTURY)

  • О. Я. Баран Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Keywords: a dwelling, interior, a rural teacher, Galicia.

Abstract

The dwelling of the galician rural teacher at the end of XlX th – 30s of the XXth century is analized in the article. So peculiarities of planing and interior of the dwelling, houshold buildings on the area of the yard. To the thought of the author, europian fashionable tendencies and traditions of the folk architecture are combined in the teacher’s dwelling.

References

1. Центральний державний історичний архів у м. Львів (далі – ЦДІАЛ), ф. 179, оп. 6, спр. 1251. – 18 арк.
2. ЦДІАЛ, ф. 567, оп. 1, спр. 76. – 26 арк.
3. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України (відділ рукописів) (далі – ЛНБ НАН України (відділ рукописів)), ф. 11, спр. 501, п. 53. – 79 арк.
4. ЛНБ НАН України (відділ рукописів), ф. 153, спр. 14, п. 1. – 15 арк.
5. Вусай. Пан Подільський // Учительське Слово. – 1926. – Ч. 6. – С. 15––21.
6. Гнатюк В. Лука Гарматій і його спомини про М. Коцюбинського // Учитель. – 1925. – Т. 1. – С. 66–81.
7. Годі мовчати: З приводу переношення українського вчительства // Новий час. – 1930. – Ч. 141. – С. 4.
8. Данилюк А. Поклонися народному зодчому: Етнографічні нариси про народну архітектуру України. – Львів: Свічадо, 1995. – 64 с.
9. Дашиничева К. Старі й нові меблі // Нова хата. – 1932. – Ч. 10. – С. 9.
10. Дівчата, ану, може б ви це направили // Жіноча воля. – 1936. – Ч. 15–16. – С. 11.
11. Дмитерко Д. Практична гіґієна шкільна // Учитель. – 1892. – Ч. 9. – 1 (13) мая. – С. 133–135.
12. Етнографія України: Навч. посібн. / За ред. проф. С. А. Макарчука. Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Львів: Світ, 2004. – 520 с.
13. З горя галицького учительства // Діло. – 1912. – Ч. 93. – С. 4.
14. Іван Волинець. З учительського життя: Нарис // Учительський Аль-манах. – Коломия, 1910. – С. 199–201.
15. Катастрофальний стан народнього шкільництва в Польщі // Рідна школа. – 1936. – Ч. 2. – С. 20–21.
16. Кравченко У. Спогади учительки. – Коломия: Накладом «Загальної книгозбірні», 1936. – 316 с.
17. (Л.) В справі управильненя учительської платні // Учитель. – 1906. – Ч. 24. – С. 367–370.
18. Ломацький М. Українське вчительство на Гуцульщині. – Торонто, 1958. – 72 c.
19. Модерна хатня обстановка // Жіноча доля. – 1935. – Ч. 4. – С. 13–14.
20. Молоде село: Підручник для сільської молоді / Ред. колегія: Д. Палі-їв, А. Пясецький, О. Тарнович. – Львів: Накладом видавничої кооп. «Батьківщина», 1934. – 129 с.
21. Недоля українського вчительства // Діло. – 1938. – Ч. 185. – С. 7.
22. Незавидна доля // Учительське слово. – 1925. – Ч. 3. – С. 2.
23. Оля. Із нових помешкань // Нова хата. – 1933. – Ч. 1. – С. 9.
24. О. Ш. Новітні помешкання // Нова хата. – 1929. – Ч. 1. – С. 7.
25. С. Модерне уладження мешкань: їх доцільність та український хара-ктер // Нова хата. – 1934. – Ч. 10. – С. 7.
26. Струтинській М. Українське учительство в сучасний момент // Діло. – 1928. – Ч. 146. – С. 1.
27. Українське народознавство: Навч. посіб. / За ред. С. П. Павлюка. 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2004. – 570 с.
28. Федорович К. Українські школи в Галичині у світлі законів і практи-ки. – Львів: Накладом секретаріятів українських партій: Трудової, Радикальної і національної роботи. – 94 с.
29. Чоповський В. Українська інтелігенція в національно-визвольному русі на Західній Україні (1918–1941 рр.). – Львів: Край, 1993. – 164 с.
30. Школа в трупарнї на цвинтари // Діло. – 1912. – Ч. 4. – С. 5.
31. Як мешкають люди на селі // Правда. – 1937. – Ч. 34. – С. 6.
32. Błaszczynski K. Stosunki słuzbowe nauczycieli. – Poznan, 1929. – 239 s.
33. Chmielinska A. Oswiata i praca społeczna w Galicyi. – Warszawa, 1914. – 49 s.
34. Homola I. Nauczycielstwo krakowskie w okresie autonomii (1867–1914) // Inteligencja polska XIX i XX w. / Pod redakcja R. Czepulis-Rastenis. – Warszawa: Panstwowe wydawnictwo naukowe, 1981. – S. 83–130.
35. Obraz doli nauczyciela ludowogo w Galicyi. – Nakładem kraj. zwiazku nauczycielstwa ludowogo z drukarni narodowej w Krakowie. – б/д. – 72 s.
36. Okolnik c. k. Rady szkolnej krajowej w sprawie wyposazenia szkol w grunta orne // Dziennik Urzedowy c. k. Rady szkolnej krajowej w Galicyi. – Rocznik, 1897. – Nr. 19. – S. 1.
Published
2019-06-25
How to Cite
Баран, О. Я. (2019). THE DWELLING OF THE RURAL TEACHER IN GALICIA (THE END OF XLX TH – 30S OF THE XXTH CENTURY). PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (3(3), 159-166. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/772