TO THE QUESTION OF THE ETHNIC AND SOCIAL ORIGIN OF SUDISLAV (BERNATOVICH)?

  • М. М. Волощук Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Abstract

Стаття присвячена питанню про походження одного з найактивніших прихильників угорського короля Ендре ІІ та його синів – Кальмана й Ендре у зовнішньополітичній діяльності Арпадів у Галицькій землі впродовж 1209 – 1234 рр. – Судислава/Subislai. У роботі спростовується теза про наукову доцільність вживання періодично використовуваного істориками патроніма Бернатович, висловлюється припущення про майнову і соціальну належність Судислава до роду Лудан, локалізованого в комітаті Туроц, через кровноспоріднений зв'язок із невідомим на ім’я католицьким священиком – учасником військової кампанії короля Бели ІІІ до Галичини у 1188–1190 рр. та жінкою, яка ймовірно походила із північно-галицьких територій, або ж Пониззя.

References

1. Ипатьевская летопись // ПСРЛ / С предисловием Б. М. Клосса. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – Т. 2. – Изд. 2. – 938 с.
2. Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини XIV століть. Дослідження. Тексти. – Львів: Наукове Товариство імені Шевченка, 2004. – 1283 с.
3. Літопис Руський / За ред. Л. Махновця. – К.: Дніпро, 1989. – 590 с.
4. Постниковский, Пискаревский, Московский и Бельский летописцы // ПСРЛ. – М.: Наука, 1978. – Т. 34. – 303 с.
5. Щавелева Н.И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша (книги I – VI): текст, перевод, комментарии. – М.: Памятники исто-рической мысли, 2004. – 495 с.
6. Щавелева Н.И. Послание епископа краковского Матвея Бернарду Клервоскому об «обращении русских» // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования / Отв. ред. В. Т. Пашуто. – М.: Наука, 1976. – С. 113–121.
7. Acta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej y Archiwum tak zwanego bernadyńskiego we Lwowie / W skutek fundacyi śp. A.hr. Stadnickiego wydane staraniem Galicyjskiego wydziału krajowego. – we Lwowie: Główny skład w księgarni Seyfartha i Czajkowskiego z drukarni narodowej W. Manieckiego, 1868–1883. – Т. 1–9.
8. Az Arpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke: 3 k-ben / Szer. I. Szentpétery. – Budapest: Kiadja a Magyar Tudományos Akademia, 1943. – K. 2 (1255) 1270 – 1301). – 194 s.
9. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus / Ed. G. Wenzel. – Pest: Magyar Tudományos Akadémia, 1861. – V. 2.(1234 – 1260). – 402 s.
10. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus / Ed. G. Wenzel. – Pest: Magyar Tudományos Akadémia, 1867. – V. 6.(890 – 1235). – 578 s.
11. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus / Ed. G. Wenzel. – Pest: Magyar Tudományos Akadémia, 1871. – V. 9.(1272 – 1290). – 584 s.
12. Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae / Ed. R. Marsina. – Bratislava: Sumptibus Akademiae Scientirarum Slovaciae, 1971. – T. 1 (inde ab anno DCCCV usque ad anno MCCXXXV). – 504 s.
13. Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae / Ed. R. Marsina. – Bratislava: Sumptibus consilii sationalis Bratislaviensis capitalis reipublicae Socialisticae Slovacae, 1987. – T. 2 (inde ab anno MCCXXXV usque ad anno MCCLX). – 672 s.
14. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiastucus ac civilis / Studio et opera G. Fejer. – Budae: Typis Typogr. Regiae Universitatis Ungaricae, 1829. – T. 2. – V. 1. – 490 s.
15. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Studio et opera G. Fejer. – Budae: Typis Typogr. Regiae Universitatis Ungaricae, 1829. – T. 3. – V. 1. – 480 s.
16. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Studio et opera G.Fejer. – Budae: Typis Typogr. Regiae Universitatis Ungaricae, 1829. – T.3. – V.2. – 495 s.
17. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Studio et opera G.Fejer. – Budae: Typis Typogr. Regiae Universitatis Ungaricae, 1829. – T. 4. – V. 1. – 480 s.
18. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Studio et opera G. Fejer. – Budae: Typis Typogr. Regiae Universitatis Ungaricae, 1829. – T. 4. – V. 3. – 560 s.
19. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Studio et opera G. Fejer. – Budae: Typis Typogr. Regiae Universitatis Ungaricae, 1829. – T. 5. – V. 1. – 328 s.
20. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Studio et opera G.Fejer. – Budae: Typis Typogr. Regiae Universitatis Ungaricae, 1830. – T.5. – V.3. – 520 s.
21. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Studio et opera G. Fejer. – Budae: Typis Typogr. Regiae Universitatis Ungaricae, 1837. – T. 7. – V. 4. – 290 s.
22. Dlugossii Joannes. Annales seu Cronicae incliti regni Poloniae in 10 libres / Komit. red. Z. Kozłowska-Budkowa i inni. – Warszawa: PWN, 1973. – Lib. 5–6. – 432 s.
23. Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier: W 4 t. / Wydał i opracował St. A. Sroka. – Kraków: Societas Vistulana, 1998. – T. 1 (do 1450 r.). – 151 s.
24. Historia Regni Hungariae e probatissimis scriptoribus. Synoptice deducta. – Posonii: Тypis Georgii Aloysii Belnay, 1804. – 439 s.
25. Katalogi biskupow krakowskich / Wydał W. Kętrzyński // Monumenta Poloniae historica. – Lwów: W komisie księgarni Gubrynowicza i Schmidta, 1878. – T. 3. – S. 313–376.
26. Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum: In 2 v. / Edendo operi praefuit E. Szentpétery. – Budapestini: Academia Litter. Hungarica atque Societate Histor. Hungarica in partem impensarum venientibus Typographiae Reg. Universitatis Litter. Hung Sumptibus, 1937. – Vol. 1–2.
27. Székely oklevéltár / Szer. K. Szábó. – Kolozsvártt: Nyomatott K.Papp Miklósnál, 1872. – K. 1 (1211 – 1519). – 360 l.
28. Бузескуль Вл. Князь Торопецкій Мстислав Мстиславичь // Журнал Министерства Народного Просвещения (далі – ЖМНП). – СПб., 1869. – Ч. 3. – С. 188–220.
29. Галицько-Волинський літопис. Дослідження. Текст. Коментар / За ред. М. Ф. Котляра. – К.: Наукова думка, 2002. – 396 c.
30. Гарайда И. Галицька политика угорскихь королёвь Бейлы ІІІ-го и Андрія ІІ-го // Зоря. – 1943. – №1–4. – C. 119–176.
31. Головко О.Б. Галицький період діяльності князя Мстислава Мстиславича Удатного // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдав-ніших часів до кінця XVIII ст.). – К.: Інститут історії України НАНУ, 2007. – Вип. 7. – С. 71–93
32. Головко О.Б. Корона Данила Галицького: Волинь і Галичина в державно-політичному розвитку Центрально-Східної Європи раннього та класичного середньовіччя. – К.: Стилос, 2006. – 575 c.
33. Грушевський М.С. Галицьке боярство ХІІ – ХІІІ вв. // Записки НТШ. – Львів, 1897. – Т. 20. – С. 1–20.
34. Грушевський М.С. Історія України-Руси: В 10 т., 11 кн. – К.: Наукова думка, 1993. – Т. 3. – 640 с.
35. Грушевський М.С. Хронольогія подїй Галицько-Волинської лїтопи-си // Записки НТШ. – Львів, 1901. – Т. 41. – С. 1–72.
36. Ћура Х. Наследници Киjева измећу краљвске круне и татарског jарма: студила о державно-правном положаjу Галиче и Галичко-Волинске кнежевине до 1264. године. – Нови Сад: МБМ плас, 2002. – С. 133 (Време метежа). – 239 с.
37. Драбчук І. Три портрети найвпливовіших представників галицької знаті кінця ХІІ – початку ХІІІ ст. // Галич і Галицька земля в держа-вотворчих процесах України. Матеріали Міжнародної наукової конференції. Галич, 10–11 жовтня 2008 року. – Галич: Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», 2008. – С. 140–145.
38. Киселева Л.И. О происхождении готического курсива // Средние ве-ка. – М.: АН СССР, 1964. – Вып. 36. – С. 27–53.
39. Коломієць І.Г. Боротьба південно-західних руських князівств проти експансії угорських феодалів ХІ – ХІІІ ст. ст. // Наукові записки УжДУ. – Історично-філологічна серія. – Ужгород, 1949. – Т. 2. – С. 3–27.
40. Котляр М.Ф. Галицько-Волинський літопис ХІІІ ст. – К.: Інститут історії України НАН України. – 167 с.
41. Котляр М.Ф. Данило Галицький. – К.: Інститут історії України НАН України, 2001. – 153 с.
42. Котляр М.Ф. Імовірна спадковість структури і форми Галицько-Волинського літопису (спостереження історика) // УІЖ. – 2006. – №3. – С. 173–186
43. Котляр М.Ф., Ричка В.М. Княжий двір Південної Русі Х – ХІІІ ст. – К.: Наукова думка, 2008. – 357 с.
44. Котляр М.Ф. Структура і жанр Галицько-Волинського літопису // Ruthenika. – 2004. – №3. – С. 135–149
45. Котляр Н.Ф. О возможной природе нетрадиционности структуры и формы Галицко-Волынской летописи // Древняя Русь. – 2006. – 2(24). – С. 36–54.
46. Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство / Інститут україно-знавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 1999. – 219 с.
47. Лозко Г. Іменослов: імена слов`янські, історичні та міфологічні. – К.: Редакція часопису «Сварог», 1998.
48. Майоров А.В. Борьба Данила Романовича за галицкий престол с венграми в конце 20 – начале 30-х годов ХІІІ вв. Ч. 1. Галицкая община и князь Даниил // ВСПбГУ. – Серия 2. – 1999. – Вып. 3. – С. 3–14.
49. Майоров А.В. Борьба Данила Романовича за галицкий престол с венграми в конце 20 – начале 30-х годов ХІІІ вв. Ч. 2. Галицкая община и королевич Андрей // ВСПбГУ. Серия 2. – 2000. – Вып. 2. – С. 3–17.
50. Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. Очерки социально-политических отношений в домонгольский период. Князь, бояре и городская община / Под ред. И.Я. Фроянова. – СПб.: Университетская книга, 2001. – 640 с.
51. Майоров А.В. Даниил Романович и галичане в канун татаро-монгольского нашествия // Исследования по русской истории. Сбор-ник статей, посвященный к 65-летию проф. И.Я. Фроянова / Отв. ред. В.В. Пузанов. – СПб. – Ижевск: Изд-во Санкт-Петербургского университета и Удмуртского государственного университета, 2001. – С. 86–96.
52. Майоров А.В. Князь, бояре и городская община Галича в правление Мстислава Удалого // Россия и мировая цивилизация. К 70-летию член-корреспондента РАН А. Н. Сахарова / Ред. кол. А. Н. Боханов (и др.). – М.: Изд-во РАН, Институт Российской истории, 2000. – С. 74–94
53. Майоров А.В. Практика договорных отношений князя и городской общины Юго-Западной Руси. К вопросу о венгерском влиянии // ВСПбГУ. – Сер. 2. – 2001. – Вып. 4. – С. 15–26.
54. Мицько І. Генеалогія та геральдика шляхетських родів Кульчицьких та Доброславичів // Статті, написані після вигнання з Інституту укра-їнознавства НАН України. – Львів, 2000. – С. 53–60.
55. Пашин С.С. Галицкое боярство ХІІ – ХІІІ вв. // Вестник ЛГУ. – Се-рия 2. – 1985. – Вып. 4. – С. 15–20.
56. Петрик А.М. Боярство Галицько-Волинської держави (XII – XIV ст.). Автореферат дисертації …кандидата історичних наук. 07.00.01. – іс-торія України / Національна Академія наук України, Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича. – Львів, 2007. – 20 с.
57. Петрик А. До історії боярства та боярських родів Перемишльської землі // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Вимір, 2002. – Вип. 6. – С. 105–117.
58. Петрик А. До історії боярських родин Кормильчичів, Доброславичів та Дядьковичів // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Вимір, 2001. – Вип. 5. – С. 29–45.
59. Петрик А. До питання становлення та розвитку боярських родів Галицько-Волинської держави // ІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків «Українська історична наука на сучасному етапі розвитку», 17–18 вересня 2003 р. Доповіді та повідомлення / Українське Історичне Товариство, Інститут історії України НАН України, Камянець-Подільський державний університет, за редакці-єю Л. Винара, О. Завальнюка. – Камянець-Подільський – К. – N.-Y. – Острог: Вид-во НаУОА, 2006. – С. 364–370.
60. Петрик А. До питання становлення боярських родів у період княжіння династії Романовичів. Король Данило Романович і його місце в українській історії / Львівський національний університет імені Івана Франка, Львівське відділення інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Громадський комітет для відзначення 800-літнього ювілею короля Да-нила. Редколегія Я. Дашкевич та ін. – Львів: ВМС, 2003. – С. 137–142.
61. Петрик А. Ідеологія галицького боярства та її вплив на трансформа-цію Галицько-Волинської держави // Дрогобицький краєзнавчий збі-рник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), Л. Винар, Л. Зашкільняк, Я. Ісаєвич та ін. – Дрогобич: Коло, 2004. – Вип. 8. – С. 46–58.
62. Петрик А. Угорська партія в контексті політичного розвитку Галицько-Волинської держави // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Коло, 2005. – Вип. 9. – С. 181–193.
63. Релігієзнавчий словник / За ред. А. Колодного і Б. Лобовика. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 389 с.
64. Шараневич І. Исторія Галицко-Володимирской Русы оть найдав-нейших времен до року 1453. – Львов: Накладом автора, 1863. – 348 с.
65. Юрасов М. К. «Была ли жена Владимира Володаревича венгеркой?» // «Слово о полку Ігоревім» та його доба. Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. Галич, 24 жовтня 2007 р. – Галич: Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Дав-ній Галич», 2007. – С. 136–140.
66. Bartnicki M. Polityka zagraniczna księcia Daniela halickiego w latach 1217 – 1264. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. – 251 s.
67. Bieniak J. Pakosław Młodszy // Polski Słownik Biograficzny. – Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1980. – T.25. – S. 42-43.
68. Bieniak J. Pakosław Stary // Polski Słownik Biograficzny. – Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1980. – T. 25. – S. 38–42.
69. Droba L. Stosunki Leszka Białego z Rusią i Węgrami // Rozprawy i spraswozdania z posiedzien wydzału historyczno-filozoficznego Akademii Umiętności. – w Krakówie, 1881. – T. 13. – S. 361–429.
70. Fonalka M. A. Halicsi-Volhíniai évkönyv művelődéstörténeti vonatkozásai. – Debrecen: Debreceni Egyetem Kossuth egyetemi Kiadója, 2001. – 159 l.
71. Font M. Anrdás király politikája és hadjáratai // Századok. – 1991. – Évf. 125. – Sz. 1-2. – Old.107–144.
72. Font M. Árpád-házi királyok és Rurikida fejedelmek. – Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, 2005. – 330 l.
73. Font M. Einige räprazentanten des Kleinadels im polnisch-ungarischen Grenzgebieten im 13 Jh. und die Zukunft ihrer Familie // Specimina nova universitatis quinqueecclesiensis. – 1995. – №9. – S. 237–250.
74. Font M. Przedstawicie drobnej szlachty na pograniczu polsko-węgierskim w XIII wieku i losy ich rodzin // Cracovia. Polonia. Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiriwane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdzięsiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej. – Kraków: Secesja, 1995. – S. 427–439.
75. Jasiński K. Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich // Biblioteka Genealogiczna / Pod red. M. Górnego. – Poznań – Wrocław: Wydawnictwo Historyczne, 2001. – T. 3. – 264 s.
76. Krupa K. Bojarzy w Haliczu (koniec XII – I poł. XIII w.) // Z dziejów Średniowiecznej Europy Środkowo-Wschodniej. Zbiór studiów / Pod red. J.Tyskiewicza // Fasciculi historici novi. – Warszawa: DIG, 1998. – Część 1. – T. 2. – S. 49–57.
77. Labuda G. Zaginiona kronika z pierwszej połowy XIII wieku w rocznikach Królestwa Polskiego Jana Długosza. Próba rekonstrukcji. – Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1983. – 308 s.
78. Lukačka J. Ludanice 1242 – 1992. – Ludanice: Obecný úrad, 1992. – 83 s.
79. Lukačka J. Najstaršie nitrianske šl’achtické rody // Najstaršie rody na Slovensku. – Bratislava, 1994. – S. 105–108.
80. Miloš M. Cudzie etniká na stredovekom Slovensku. – Martin: Matica slovenska, 2006. – 519 s.
81. Nagirnyj W. Polityka zagraniczna księstw ziem halickiej i wołyńskiej w latach 1198/99 – 1264. Praca doktorska. – Kraków, 2007. – 240 s.
82. Semkowicz W. Paleografia łacińska. – Kraków: Universitas, 2007. – 541 s.
83. Urzędnicy małopolscy XII – XV wieku / Spisy, opracowania J. Kurtyka, T. Nowakowski, F. Sikora, A. Sochacka, P. Wojciechowski, B. Wyrozumska // Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej / Pod. red. A. Gąsiorowskiego. – Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolínskich, 1990. – T. 4 Małopolska (województwa krakowskie, sandomierskie i lubelskie).
84. Walther J. L. Lexicon diplomaticum. Abbreviationes syllabarum et vocum in diplomatibus et codicibus a seculo VIII. ad XVI. usque occurentes exponens, iunctis alphabetis et scripturae speciminibus integris / Studio I. L. Waltheri, cum praefatione I. D. Koeleri. – N.-Y.: Burt Franklin, 1966. – Pars 1-2. – 225 p.
85. Wertner M. Az Árpádkori bánok. Meghatározások és helyreigazitások // Századok. – Budapest: Kiadja a magyar történelmi társulat, 1909. – Évf.XLIII. – Old. 378–425, 473–495, 555–570, 656–668, 747–757
86. Wertner M. Az Árpádkori megyei tisztviselők. – Budapest: Az Athenaeum R. Társulat köbyvkiádó, 1897. – 102 l.
87. Wlodarski B. Polska i Rus (1194 – 1340). – Warszawa: PWN, 1966. – 326 s.
88. Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów na Węgrech i Rusi. – Kraków: Nakładem polskiego Towarzystwa heraldycznego, 1932. – (ІІІ. Ród Dragów-Sasów do początku wieku XV). – 192 s.
89. Zsoldos A. Az Árpádok és allatvalóik (Magyarország története 1301-ig). – Debrecen: Csokonai kiádó, 1997. – 281 l.
Published
2019-06-25
How to Cite
Волощук, М. М. (2019). TO THE QUESTION OF THE ETHNIC AND SOCIAL ORIGIN OF SUDISLAV (BERNATOVICH)?. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (3(3), 127-145. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/770