GALICH KING COLOMAN AND AND PROCESSES OF FIRST POLITIC-RELIGIOUS OUNII IN GALICHINI IN THE FIRST FOURTH OF ХІІІ AGE

  • В. С. Ідзьо Ukrainian University
Keywords: Russia-Ukraine, Hungary, Poland, Galichina, Galich kingdom, Galich, king Coloman the First, Galitsch, king of Galichina Coloman the First.

Abstract

The problem of feudal war in Galichina resulted in fascination of this component part of Russia-Ukraine by Hungarian and Polish feudal lords turns out in the article.

A basic accent is concentrated on formation of the Gadlich kingdom, the first king Coloman the First and processes of first politic-religious ounia in Galichina in the first fourth of ХІІІ age

References

1. Грушевський М.С. Історія України-Русі. – К., 1993. – Т. III.
2. Зубрицкий Д. История Галицко-Русского княжества. – Львов, 1853–1855. – Т.ІІІ.
3. Ідзьо В.С. Велика чи Біла Хорватія – ранньофеодальна слов’янська держава на території Галичини (V–IX ст.) // Науковий Вісник Українсь-кого Історичного Клубу. – М., 2000. – Т. IV.
4. Ідзьо Віктор. Українська держава в ХІІІ столітті. – Івано-Франківськ, 1999.
5. Віктор Ідзьо. Галицька держава – процеси етнотворення і станов-лення (III–XII ст). – Львів: Камула, 2005.
6. Wetner M.Merwindigere Schicksale des stiffes des stiffes und der Stadt klosternt ubung aus Urkunden gezogen, (Urkundenbuch). – Wien, 1815.
7. Ідзьо Віктор. Релігійна культура Європи і зародження, становлення та розвиток християнства в Україні». – Львів: Ліга-Прес, 2007.
8. Ідзьо В.С. Українсько-угорські політичні взаємовідносини в ХІІІ ст. // Науковий Вісник Українського Історичного Клубу. – М., 2003. – Т.VIІ.
9. Ідзьо В.С. Угорські джерела епохи династії Арпадів про Україну-Русь (ІХ–ХІІІ ст.) // Науковий Вісник Українського Університету. – М., 2002. – Т. IІ.
10. Ідзьо В.С. Дипломатичні взаємини Данила Романовича напере-додні коронації // Науковий Вісник Українського Історичного Клубу. – М., 2003. – Т. VIІ.
11. Ідзьо В.С. Перша Унія Української церкви з Римською в Галичи-ні в 1214–1230 роках // Науковий Вісник Українського Історичного Клу-бу. – М., 2004. – Т. Х.
12. Ідзьо Віктор. Українська держава і Pимська церква в ХІІІ столітті // Історія релігій в Україні. Праці ХІ-ї Міжнародної наукової конферен-ції. Львів, 16–19 травня 2001. – Книга І. – Львів: Логос, 2001.
13. Карамзин Н.М. История государства Российского. – М., 1991. – Т. ІІ–ІІІ.
14. Ідзьо В.С. Утворення Галицького королівства. Галицький король Коломан І та процеси першої політично-релігійної унії в Галичині в першій чверті ХІІІ століття // Науковий Вісник Українського Історично-го Клубу. – М., 2004. – Т. IХ.
15. Ідзьо В.С. Боярин Володислав Кормильчич – володар Галицької боярської республіки // Науковий Вісник Українського Історичного Клубу. – М., 2004. – Т.IХ.
16. Котляр М. Ф. Данило Галицький. – К., 1979.
17. Крип’якевич I.П. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984.
18. Ідзьо В.С. Правові, економічні взаємовідносини князів з боярст-вом, міською громадою в Галицькій державі в ХІІ–ХІІІ століттях згідно зі свідченнями джерел та висновків історичної та археологічної науки // Науковий Вісник Українського Університету. – М., 2005. – Т. VIІ.
19. Пашуто В.Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. – М., 1950.
20. Полное собрание русских летописей (дальше ПСРЛ). – М., 1962. – Т. 2; М., 1965. – Т. 10.
21. Соловьёв C. М. История России древнейших времён. Сочинения. – М., 1988. – Т. 3–4.
22. Ідзьо В.С. Король Данило та Українська держава в ХІІІ столітті (етапи політичного сходження 1205–1238) // Науковий Вісник Українсь-кого Історичного Клубу. – М., 200І. – Т. V.
23. Татищев В.Н. История Российская. – М-Л., 1964. – Т. III.
24. Huillard Dreholles. Examen de chartes de l'Egeise Romaine, conte nues dans les ronleaux de Clunу. – Paris, 1865.
25. Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae, ed. A.Theiner. – Romae, 1860. – Т. 1.
26. Wlodarski B. Rola Konrada Mazoweckiego w stosunkach polsko-ruskich. (Arch. Tw - wa Nauk we Lwowe. Dzial, tom19, zeszyt 2. – Lwow, 1936.
27. Chronik Marci. Seria Istor. Hungaru. 2.
28. Codex Diplomat. Mas., ed Kochanowski. – Nr. 336.
29. Schriptores Rerum Hungarum ed E. Szentpetery, Budapestini 1937–1938, tt. 1–2.
Published
2019-06-25
How to Cite
Ідзьо, В. С. (2019). GALICH KING COLOMAN AND AND PROCESSES OF FIRST POLITIC-RELIGIOUS OUNII IN GALICHINI IN THE FIRST FOURTH OF ХІІІ AGE. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (3(3), 97-126. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/769