THE TRAINING OF OIL AND GAS SPECIALISTS IN THE PROCESS OF STUDYING POLITICAL SCIENCE

  • Л. В. Білоус Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  • Я. І. Мандрик Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Keywords: humanization and humanitarization of education; socio – humanitarian disciplines; political science; state educational policy; technical specialists; methods, means and forms of the studying process of political science.

Abstract

Some aspect of the teaching methods of political science for the students of Oil and Gas specialization of the technical university are highlighted.

References

1. Активні методи навчання у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Марина Дяченко – Богун // Витоги педагогічної майстерності. – 2014. – C. 74-79. – Режим доступу: http://irbis – nbuv.gov.ua/cgibin/irbisnbuv/cgibin64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE FILE DOWNLOAD =1&Imagefilename= PDF/vpm 2014 14 14. pdf.
2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: історія, теорія: підруч. для студ. А.М. Алексюк; Міжнар. Форд «Відродження». – К.: Ли-бідь, 1998. – 558 с. (Програма «Трансформація гуманітарної освіти в Україні»).
3. Андрущенко В.П. Освіта в умовах глобалізаційних викликів / В. Андрущенко, В. Лутай // Наукові записки АНВШ України. – 2004. – Вип. 6. – C. 59-72.
4. Використання інтерактивних методів навчання при викладанні гуманітарних дисциплін з метою виховання толерантності [Електронний ресурс] / І.С. Яцик // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – №4. – Режим доступу: http//visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/ article/download/630/629/.
5. Гуманітарна освіта у вищому технічному навчальному закладі : сучасний стан проблеми в теорії і практиці педагогічної освіти [Електро-нний ресурс] / О.П. Лещенко // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. – 2014. – №2. – C. 161-168. – Режим до-ступу: http://nbuv.gov.ua/ujrn/vznu_ped_2014_2_24.
6. Гуманітаризація вищої технічної освіти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соц. наук: спец.22.00.04 «Соціальна структура, со-ціальні інститути та процеси» [Електронний ресурс] / Н.А. Ульянчен-ко. – Новочеркаськ, 2000. – Режим доступу: http://chelovek–nauka.com/gumanitarizarsiya – vysshego – tehnicheskogo-obrazovaniya.
7. Гуманітаризація системи вищої технічної освіти України: її ціль, задачі та принципи впровадження [Електронний ресурс] / А.Є. Скирда, Л.Б. Адарюкова // Наукові праці Дон НТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». – 2013. – №1(13). – С. 1-5. – Режим доступу: http://:irbis–nbuv.gov.ua/cgibin/irbisnbuv/cgibin64.exe?C21COM= 2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE FILE DOWNLOAD =1&Image file name=PDF/ npdntupps 2013 1 39. pdf.
8. Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття») [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/869-93-n.
9. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник / І.М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.
10. Шерман О.М. До нової концепції підручника з гуманітарних дисциплін для ВНЗ з особливими умовами навчання [Електронний ресурс] / О.М. Шерман // Викладання гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах з особливими умовами навчання. – Режим доступу: http://lavutajournal.com.ua/arxiv-nomeriv/slawta–vipusk-6-2013/ vikladannya-gumanitarnix-disciplin-u-vishhix-navchalnix-zakladax-z-osoblivimi-umovami-navchannya.
11. Галактіонова І.В. До питання про необхідність вивчення навчальної дисципліни «Політологія» як обов’язкової студентами вищих навчаль-них закладів України [Електронний ресурс] / І.В. Галактіонова // Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. Український науковий журнал. – 2009. – №4. – Режим доступу: http://www/vmurol.com.ua / upload/Dostyp%20po%200sviti/vibir/do%20pitannya%20pro%20neobhiolnist%20vivchennya. doc.
12. Євтушевський В. Управління інноваційним розвитком у вищих навчальних закладах України / В. Євтушевський // Проблеми освіти. – 2008. – Ви.54. – С. 13-19.
13. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 1556-18.
14. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/zakon.0.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.
15. Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи: монографія [Електронний ресурс] / За ред. П.Ю. Сауха. – Житомир, Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 444 с. – Режим доступу: http://eprints.ru.edu.ua/ 5166/1/ІННОВАЦІЇ_У_ВИЩІЙ_ОСВІТІ_/30_30июня 2011. -pdf.
16. Гушинець Н.О. Інноваційні методи і форми проведення семінарських занять [Електронний ресурс] / Н.О. Гушинець. – Режим доступу: http:// conf.vntu.edu.ua/ humed/2008/txt / gushinez. Php.
17. Інноваційні методи навчання у вищій школі України [Електронний ресурс] / Ю.В. Бистрова // Право та інноваційне суспільство. – 2015. – №1(4). – С. 27-33 – Режим доступу: http://apir.org.ua/wp-content /uploads/ 2015/04/Bystrova.pdf.
18. Артикуца НВ. Інноваційні методики викладання дисциплін у вищій юридичній освіті [Електронний ресурс] / Н.В. Артикуца. – Режим до-ступу: http://www.ekmair. ukma.edu.ua/bitstream/123456789/2424/1/ Artikutsa/ nov.pdf.
19. Головчак Т.І. Інноваційний підхід при проведенні лекційного заняття [Електронний ресурс] / Т.І. Головачук // Проблеми освіти. – Режим до-ступу: http://www. chtei – knteu.cv.ua/heralden/content/…/2011/…/NV – 2011- V2 68.pdf.
20. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.
21. Навчальна програма дисципліни «Методика викладання курсу політології (для магістрів) [Електронний ресурс] / В.О. Храмов. – К.: МАУП, 2008. – 18 с. – Режим доступу: http:// liblary. Icpm.edu.ua/ metod_disc/pdf/3552_met_vuk_pol. pdf.
22. Наказ МОН №831 від 25.08.2010. Про внесення змін до наказу МОН від 09.07.2009 р. № 642 [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України. Офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http://odl.mon.gov.ua/ua/about – ministry/ normative/ 347.
23. Національна доктрина розвитку освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/347/2002.
24. Національна стратегія розвитку освіти на 2012-2021 рр.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. medumiv.Lviv.ua/ files/info/ natssrtrategia. pdf.
25. Онкович Г.В. Теоретико-методичні засади модернізації змісту гуманітарної освіти у вищій школі України: монографія / Г.В. Онкович, К.Є. Балабанова. – К.: Педагогічна думка, 2013. – 282 с.
27. Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента. Наказ МОН № 642 від 09.07.09 р. [Електронний ре- сурс] // Вища освіта. – Режим доступу: http:// osvita.ua/ legislation/ vishya_osvita/4283/.
26. Педагогічна майстерність: підручник / І.А. Зязун; ред – 3-є вид.доп. і перероб. – К.: СПД Богданова А.М., 2008. – 376 с.
28. Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін. Лист МОНУ №109-120 від 11.03.15 р. [Електронний ресурс] // Вища освіта. – Режим доступу: http: //osvita.ua/legislation/vichya_osvita/46343/.
29. Оршанський Л.В. Професійна спрямованість гуманітарної підготовки як педагогічна проблема сучасності [Електронний ресурс] / Л.В. Ор-шанський // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Педагогічні науки. – 2010. – №5. – Режим доступ: http://nbur.gov.ua/UJRN/Vnadps 2010 5 13.
30. Роль і значення гуманітарної освіти у підготовці фахівців нового покоління [Електронний ресурс] / Л.В. Перевалова // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. – С. 182-188. – Режим доступу: http://www.Kpi.kharkov.ua/ARCHIVE/ %DO%9D%D0%D1%3%D0%BA%D0%BE%D0%B2%.....
31. Січкарук О. Інтерактивні методи навчання у вищій школі: Навч.-метод. посіб. / О.Січкарук. – К.: Таксон, 2006. – 88 с.
32. Феномен інновації: освіта, суспільство, культура: монографія / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн, С.В. Пролеєв [та ін.]; Ін-т обдар. дитини АПН України. – К.: Пед. Думка, 2008. – 471 с.
33. Шляхтун П.П. Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін: навч. посіб. / П.П. Шляхтун. –К.: ВЦ «Академія», 2011. – 224 с. – Серія «Альма – матер».
Published
2019-06-05
How to Cite
Білоус, Л. В., & Мандрик, Я. І. (2019). THE TRAINING OF OIL AND GAS SPECIALISTS IN THE PROCESS OF STUDYING POLITICAL SCIENCE. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (5-6(41-42), 105-117. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/477
Section
ІНСТИТУТИ ПОЛІТИКИ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ