PARTYCYPACY BUDGET AS A CROSSING OF CIVIL ACTIVITY: POLISH MODEL ON THE EXAMPLE OF POZNAŃ

  • Н. Р. Голуб'як Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Keywords: participatory budget, direct democracy, electronic technologies, civic activity.

Abstract

The author sets the task to study the impact of new mechanisms of direct democracy (participatory budget) on attracting and activating the population to local public policy. The organization of participatory budgeting is a manifestation of direct democracy that allows citizens to express their approval or disapproval of the actions taken by local authorities.

This article presents the Polish experience of implementing a public budget on the example of the city of Poznan, which was one of the first cities in Poland to introduce a civic budget in 2012. It should be added that there is no one model of the participatory budget in Poland. Each municipality and city introduce its own rules, often guided by existing examples, often don’t conducting social consultations and don’t working out the principles of the civic budget together with the residents.

The normative, qualitative and quantitative characteristics of the civic budgets of Poznan (number of voters and number of submitted projects, motivation for participation in the voting, public control, application of electronic platforms) are analyzed.

In the addition, the advantages and disadvantages of the process of participatory budget are summed up, the activation of citizens is especially noted at the voting stage and low awareness of intermediate stages of the civil budget.

References

1. Ewaluacja Poznaсskiego Budїetu Obywatelskiego 2016/ Raport z badania ewaluacyjnego dla Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania przez Brand Expe-rience. [Electronicresource] – Availableat: https://pbo2016.um.poznan. pl/doc/-ewaluacja/RAPORT-Ewaluacja-Poznanskiego-Budzetu-Obywatelskiego-2016.
2. Głogowski P. Poznański budżet obywatelski – analiza i rekomendacje. Poznań: Stowarzyszenie „Ulepsz Poznań”, 2014. 24 s.
3. Kraszewski D. Budżet Obywatelski w Polsce //Masz Głos, Masz Wybór, Fundacja im. Stefana Batorego.Warszawa, 2014. 28 s.
4. Matusiak J. Elektroniczne budżety obywatelskie w największych miastach w Polsce //Studia Prawa Publicznego. 2016. Nr. 13. S.129-147.
5. Mieńkowska-Norkiene R. Demokracja partycypacyjna na poziomie lokal-nym jako jeden z aspektów realizacji zasady subsydiarności na przykładzie aglomeracji warszawskiej //Kwartalnik Naukowy OAP UW „e-Politikon”. 2015. Nr.13. S. 163-194.
6. Poznański Budżet Obywatelski 2019, raport z badania ewaluacyjnego dla Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania, s. 20, https://budzet.um.poznan. pl/pbo2019/wp-content/uploads/2019/02/Raport-ewaluacja-final-raport.pdf.
7. Rachwał M. Budżet partycypacyjny jako nowa forma współdecydowania o finansach lokalnych //Przegląd Politologiczny. 2013. Nr 4. s. 181.
8. Radziszewski M. Rozwój instrumentów demokracji bezpośredniej w samo-rządzie terytorialnym na przykładzie miasta Łodzi. W myśl prawa czy wbrew niemu?//Zeszyty naukowe Instytutu Administracji AJD w Często-chowie. 2016. Nr 2(14). s. 151-168.
9. Sorychta-Wojsczyk B. Uwarunkowania wykorzystania budżetu obywatels-kiego w administracji publicznej w Polsce// Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Śląska. 2015. Nr. 78.s. 421-430.
10. Sześciło D. Nowe narzкdzia dla obywateli i radnych w samorz№dzie / D. Sześciło // Fundacja im. StefanaBatorego. Styczeс 2018. 11 s. [Electronicre-source] – Availableat: http://www.batory.org.pl/upload/files/ Programy%20-operacyjne/Masz%20Glos/Opinia%20prawna_Nowela%20Kw%20a%20Samorzad%20.pdf.
11. Uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Poznania, Nr LXXX/1200/V/2010.[Electronicresource] Availableat: http://bip.poznan.pl/bip/ uchwaly/uchwala-nr-lxxx-1200-v-2010-z-dnia-2010-11-09,35808/.
12. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2016 r. poz. 446), art. 5a. [Electronicresource] Availableat: http://prawo.sejm.gov.pl /isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19900160095.
13. Zarządzenie 318/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych w sprawie budżetu Miasta Poznania na rok 2019. [Electro-nicresource] Availableat:http://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/6/.
Published
2019-05-29
How to Cite
Голуб’як, Н. Р. (2019). PARTYCYPACY BUDGET AS A CROSSING OF CIVIL ACTIVITY: POLISH MODEL ON THE EXAMPLE OF POZNAŃ. PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Idea, (6(50), 32-41. Retrieved from http://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/idea/article/view/429